ރަސްމާދޫ ސްކޫލް
ދިވެހިރާއްޖެ
ސްޓާފްރޫމް އަދި އެލް.ޓީ ރޫމްގެ ކަރަންޓް 3 ފޭސް ކަރަންޓަށް ބަދަލުކުރުން

އިޢުލާނު

ސްޓާފްރޫމް އަދި އެލް.ޓީ ރޫމްގެ ކަރަންޓް 3 ފޭސް ކަރަންޓަށް ބަދަލުކުރުން

 

 

   ބީލަން ހުށަހެޅުމުގެ ދަޢުވަތު

 

  • މިސްކޫލްގެ ސްޓާފްރޫމް އަދި އެލް.ޓީ ރޫންގެ ކަރަންޓް 3 ފޭސް ކަރަންޓަށް ބަދަލުކޮށްދެއްވާނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ބީލަން ހުށައެޅުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވައިލަމެވެ. މިމަސައްކަތައް ކުރިމަތިލާ ފަރާތްތަކުގައި ހުންނަންޖެހޭ ޝަރުތުތައް ބީލަން ފޮތުގައި ބަޔާން ކުރެވިފައިވާނެއެވެ.
  • މިބީލަންތަކުގައި ބައިވެރިވާން އެދޭ ފަރާތްތަކުން، 01 އޯގަސްޓް 2021 ން 08 އޮގަސްޓް 2021 ށް ބަންދުނޫން ކޮންމެ ދުވަހަކު ހެނދުނު 08:00 ން މެންދުރު 01:00 އަށް ނަންނޯޓް ކުރެއްވުން އެދެމެވެ.

 

  • މިމަސައްކަތާއި ބެހޭގޮތުން އެއްވެސް ސުވާލެއްވާނަމަ 10 އޯގަސްޓް 2021 ވާ  އަންގާރަ ދުވަހުގެ މެންދުރު 01:00 ގެ ކުރިން ތިރީގައިވާ އެޑްރެހަށް ލިޔުމުން ފޮނުއްވުންއެދެމެވެ.

 

  • މިމަސައްކަތާއި ބެހޭގޮތުން ބާއްވާ މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ބައްދަލުވުން 11 އޯގަސްޓް  2021 ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ 10:15 ގައި ރަސްމާދޫ ސްކޫލްގެ ލައިބްރަރީގައެވެ.

 

  • ބިޑް ހުޅުވުން އޮންނާނީ 19 އޯގަސްޓް ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 10:15 ގައި ރަސްމާދޫ ސްކޫލްގެ ލައިބްރަރީގައެވެ.

 

  • މިޕްރޮޖެކްޓާގުޅޭ ބީލަން ފޮތް މިއިޢުލާނާއެކު އެޓޭޗް ކުރެވިފައިވާނެއެވެ.

 

  • ނަންނޯޓް ކުރުމާއި، އިތުރު މަޢުލޫމާތު ތިރީގައިވާ އެޑްރެހުން ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ.
  • ރަސްމާދޫ ސްކޫލް، ރ.ރަސްމާދޫ
  • ފޯން:  6580330
  • އީ-މެއިލް: [email protected]

 

 

22 ޛުލްޙިއްޖާ 1442

01 އޯގަސްޓް 2021

01 އޮގަސްޓް 2021
ހޯދާ