ގދ.އަތޮޅު މަދަރުސާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ބީލަން ހުށަހެޅުމުގެ ދަޢުވަތު ގެ މުއްދަތު އިތުތުކުރުން

                                                                                                 

ބީލަން ހުށަހެޅުމުގެ ދަޢުވަތު ގެ މުއްދަތު އިތުތުކުރުން

 

މަދަރުސާގެ ބުލޮކް 1 ގެ ބައެއް ކުޑަދޮރުތައް ބަދަލުކޮށް ތަޅުމުގައި ފުލޯޕެއިންޓް ލައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން.

 

މި މަދަރުސާގެ ނަމްބަރ: (IUL)GS-30/GS-30/2021/10 އިޢުލާން ޝާއިޢުކުރެވުނު ފަހުން އިތުރު 2 ދުވަސް ( ޖުލައި 29،28 ) ސަރުކާރު ބަންދު ދުވަސްތަކެއް ކަމަށް ހަމަޖެއްސެވުމާއިގުޅިގެން އިޢުލާނުގެ މުއްދަތު ވަނީ ތިރީގައިވާ ގޮތަށް އިތުރު ކުރެވިފައެވެ.

  1. އަމިއްލަ ތަކެތީގައި މި މަދަރުސާގެ މަދަރުސާގެ ބުލޮކް 1 ގެ ބައެއް ކުޑަދޮރުތައް ބަދަލުކޮށް ތަޅުމުގައި ފުލޯޕެއިންޓް ލައިދޭން ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކަށް  ބީލަން ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލަމެވެ.  މިބީލަންތަކުގައި ބައިވެރިވާން އެދޭ ފަރާތްތަކުން، 2021 ޖުލައި 12 އިން 2021 އޯގަސްޓް މަހުގެ 2 އަށް ބަންދުނޫން ކޮންމެ ދުވަހަކު 9:00 އިން 13:00 އަށް  މި މަދަރުސާގެ އީމެއިލްއަށް  [email protected] މަޢުލޫމާތު ފޮނުއްވައިގެން ނަންނޯޓް ކުރެއްވުން އެދެމެވެ. އަންދާސީ ހިސާބުގައި ބައިވެރިވުމަށް ނަންނޯޓް ކުރާއިރު، ތިރީގައިވާ މަޢުލޫމާތުތައް ފޮނުއްވުން އެދެމެވެ.

1.1- މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރާ ކުންފުނި/ފަރާތް : ، 1.2- އީމެއިލް އެޑްރެސް: ، 1.3- ގުޅޭނެ މޯބައިލް ނަންބަރު:

  1. މިޕްރޮޖެކްޓާއި ބެހޭގޮތުން އެއްވެސް ސުވާލެއްވާނަމަ 2021 އޯގަސްޓް 03 ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ 13:00 ގެ ކުރިން ތިރީގައިވާ މެއިލް އެޑްރެހަށް ލިޔުމުން ފޮނުއްވުންއެދެމެވެ.
  2. މިޕްރޮޖެކްޓާއި ބެހޭގޮތުން ބާއްވާ މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ބައްދަލުވުން އޮންނާނީ، 2021 އޯގަސްޓް 04 ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ 10:30 ގައި އޮންލައިންކޮށެވެ. ބީލަމުގައި ބައިވެރިވުމަށް ނަންނޯޓްކުރާ ފަރާތްތަކަށް ބައްދަލުވުމުގެ ލިންކް އެދުވަހު ފޮނުވާނެއެވެ.
  3. މިވަގުތު ރަށުގެ ކޮވިޑްބަލީގެ ޙާލަތު ހުރިގޮތުން، މިޕްރޮޖެކްޓްގެ ބިޑް ހުޅުވުމުގެ ބައްދަލުވުން އޮންނާނީ، 2021 އޯގަސްޓް 12 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 10:30އޮންލައިންކޮށެވެ. ނަންނޯޓްކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ބައްދަލުވުމުގެ ލިންކް އެފަރާތްތަކުގެ އީމެއިލަށް ސްކޫލުން ފޮނުވާނެއެވެ.
  4. ބިޑް ހުށަހަޅަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުން 2021 އޯގަސްޓް 12 ވާ ބުރާސްފަތި  ދުވަހުގެ 10:15 އާއި 10:30 އާ ދެމެދު މި މަދަރުސާގެ އީމެއިލް: [email protected] އެޑްރެހަށް އީމެއިލް ކޮށްދެއްވުން އެދެމެވެ. މި ވަގުތުގައި ސްކޫލުގެ ފަރާތުން މެއިލްތައް ބެއްލެވުމުވުގައި ގާއިމުވެ ތިބޭނެއެވެ.
  5. ބީލަމުގައި ބައިވެރިވުމަށް ނަންނޯޓްކުރާ ފަރާތްތަކަށް މި މަދަރުސާގެ އިދާރާއިން ބީލަން ފޮތް އީމެއިލުގެ ޒަރީޢާއިން ފޮނުވައިދޭނެއެވެ.
  6. އިތުރު މަޢުލޫމާތު ރަސްމީ ގަޑިތަކުގައި ތިރީގައިވާ އެޑްރެހުން ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ.

ގދ.އަތޮޅު މަދަރުސާ / ގައްދޫ ، ދިވެހިރާއްޖެ.

ފޯން:  7983083  ، އީމެއިލް: [email protected]

 

14 ޖުލައި 2021
ހޯދާ