މޯލްޑިވް ގޭސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
ދިވެހިރާއްޖެ
ލީގަލް ރިޓެއިނަރޝިފް ގެ ޚިދުމަތް ދޭނޭފަރާރެއް ހޯދުން

އިޢުލާން

މިކުންފުންޏަށް ލީގަލް ރިޓެއިނަރޝިފް ގެ ޚިދުމަތް 1 (އެއް) ދޭނޭފަރާތެއް ހޯދަންބޭނުންވެއެވެ.  

ވީމާ، މިކަމަށް ޝައުގުވެރިވެލައްވާ  ފަރާތްތަކުން ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތާވަލްއާއި އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން، ހާޟިރުވެ ވަޑައިގެން   މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު ކަނޑައެޅިފައިވާ ތާރީޚަށް އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް

މި އިޢުލާނާގުޅޭގޮތުން އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް [email protected]   އަށް 01 އޯގަސްޓް 2021 ގެ ކުރިން އީމެއިލް ފޮނުއްވުން އެދެމެވެ.

އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުމަށް

ބީލަންކަރުދާސް ހުށަހެޅުމުގެ ސުންގަޑި އަކީ 08 އޯގަސްޓް 2021، 12:30 ގެ ކުރިން ނެވެ. ބީލަން ފޮނުވާނީ [email protected]  އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށެވެ.

 

ނޯޓް:

  • އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅުއްވަން ކަންޑައެޅިފައިވާ ވަގުތު ފާއިތުވުމުގެ ފަހުން އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުމަށް ވަޑައިގަންނަވާ ފަރާތްތަކަށް އެ ފުރުޞަތު ދެވެން ނެތް ވާހަކަވެސް ދެންނެވީމެވެ.
  • މަޢުލޫމާތު ފުރިހަމަނޫން ކޯޓޭޝަންތައް ބާތިލުކުރުމުގެ ފުރިހަމަ އިޙްތިޔާރު މޯލްޑިވް ގޭސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އަށް ލިބިގެންވެއެވެ. އަދި ހަމައެއާއެކު މި ޢިއުލާން ކޮންމެ ވަގުތެއްގައިވެސް ބާތިލްކުރުމުގެ އިޙްތިޔާރު މިކުންފުންޏަށް ލިބިގެންވެއެވެ.
  • މި އިޢުލާނާއިއެކު ޓާރމްސް އޮފް ރެފަރެންސް އެޓޭޗްކޮށްފައިވާނެއެވެ.
  • މި ޢިއުލާނާއި ގުޅިގެން އިތުރު މައުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް ގުޅުއްވާނީ 3335614 މެދުވެރިކޮށް ޕްރޮކިއުމަންޓް ޑިޕާރޓްމެންޓް އަށެވެ.

 

13 ޖުލައި 2021،

އެސް.ޓީ.އޯ ޓްރޭޑް ސެންޓަރ،# 02-21  (2 ވަނަ ފަންގިފިލާ)

އޯކިޑް މަގު

13 ޖުލައި 2021
ހޯދާ