ގދ.އަތޮޅު މަދަރުސާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ކައުންސެލަރ ގެ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލީ ފަރާތުގެ A2 Sheet

ކުރިން ޝާއިޢު ކުރެވުނު A2 ޝީޓް އިޞްލާޙްކޮށް އަލުން ޝާއިޢުކުރުން    

03 ޖޫން   2021 ގައި މަދަރުސާއިން ކުރި އިޢުލާން ނަންބަރު ( GS5158/IUL/2021/06)  އާއި ގުޅިގެން ކައުންސެލަރ ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތަށް ޕޮއިންޓް ލިބުނު ގޮތުގެ ޝީޓް އާންމުކޮށް އިޢުލާން ކުރީމެވެ. ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލީ ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ދެވިފައިވާ ގޮތާމެދު ޝަކުވާއެއް އޮތްނަމަ އިޢުލާން އާންމުކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެން ރަސްމީ ބަންދު ނޫން 03 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި( 15-07-2021 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ މެންދުރު ފަހު 2:00 ގެކުރިން) އެ ޝަކުވާއެއް މި މަދަރުސާގެ އީމެއިލް އެޑްރެހަށް  [email protected] ލިޔުމުން ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

13 ޖުލައި 2021
ހޯދާ