ކ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު
ދިވެހިރާއްޖެ
ބީލަން ހުށަހެޅުމުގެ ދަޢުވަތު

ބީލަން ހުށަހެޅުމުގެ ދަޢުވަތު

 

  1. މިމަރުކަޒުގެ ތިރީގައި މިދަންނަވާ މަސައްކަތްތައް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއްޖެއެވެ.

     * 50 ލައިޓާއި 16 ފަންކާ ބަދަލުކުރުން.

     * ފައުންޑޭޝަން ސްޓޭޖް ޕްލޭ ގުރައުންޑުގެ އަވިނެޓް ބަދަލުކުރުން.

     *  ކުލާސްރޫމްތަކުގެ 3 ޕާޓިޝަން ބަދަލުކުރުން.

  1. މި މަސައްކަތްތަކަށް ބީލަން ހުށަހެޅޭނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓްގެ ކުދި އަދި މެދު ފަންތީގެ ވިޔަފާރީގެ ގިންތިއަކުން ގިންތިއެއްގައި ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވާ ދިވެހި ވިޔަފާރިތަކަށެވެ.
  2. މި މަސައްކަތްތަކަށް ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމަށް 2021 ޖުލައި 13 ން  2021  އޮގަސްޓް 1 ނިޔަލަށް ތިރީގައިވާ ލިންކު މެދުވެރިކޮށް "ބިޑް ރަޖިސްޓްރީ ފޯމް"  ފުރިހަމަކޮށް ރަޖިސްޓްރީ ކުރެއްވުމަށް ދެންނެވީމެވެ. ކޮންމެ މަސައްކަތަކަށްވެސް ހުށާއަޅާނީ ވަކި ރަޖިސްޓްރީ ފޯމެކެވެ. ބީލަން ހުށަހެޅޭނީ މިމުއްދަތުގައި ރަޖިސްޓްރީ ކުރާ ފަރާތްތަކަށެވެ.

"ބިޑް ރަޖިސްޓްރީ ފޯމް" ގެ ލިންކު: https://forms.gle/mdq8D76VTJdkDYM5A 

  1. މިޕްރޮޖެކްޓާއި ބެހޭގޮތުން އެއްވެސް ސުވާލެއްވާނަމަ 2021 އޮގަސްޓް 01 ވަނަ ދުވަހުގެ 14:00 ގެ ކުރިން މި އިޢުލާންގެ 7 ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ އެޑްރެހަށް އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށް ފޮނުއްވުންއެދެމެވެ.
  2. މި މަސައްކަތްތަކާ ބެހޭގޮތުން ބާއްވާ މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ބައްދަލުވުން އޮންނާނީ  2021 އޮގަސްޓް 02 ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ 11:00 ގައި މިމަރުކަޒުގައެވެ.
  3. ބީލަން ހުށަހެޅުމާއި ބީލަން ހުޅުވުން އޮންނާނީ  2021 އޮގަސްޓް 10 ވަނަ ދުވަހުގެ 11:00 ގައި މިމަރުކަޒުގެ އިދާރާގައެވެ.
  4. މިޕްރޮޖެކްޓާގުޅޭ އިތުރު މަޢުލޫމާތު ތިރީގައިވާ އެޑްރެހުން ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ.

ކ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު

      ކ. ތުލުސްދޫ          

       ފޯން: 6640095 / 7825939

އީ-މެއިލް: [email protected]  

 

                13ޖުލައި 2021

13 ޖުލައި 2021
ހޯދާ