ބިޒްނަސް ސެންޓަރ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް
ދިވެހިރާއްޖެ
ބިޒްނަސް ސެންޓަރ ކޯޕަރޭޝަނުން ގާއިމްކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ޓްރެއިނިންގ އިންސްޓިޓިއުޓް އަދި މޭކަރސްޕޭސް ގެ ކޮންސެޕްޓް ޑިސައިންގ، އިމާރާތުގެ ކުރެހުން އަދި ބީއޯކިއު އެކުލަވާލުމަށް ބީލަން ހުށަހެޅުން

މި ކޯޕަރޭޝަންއިން ގާއިމްކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މޭކަރސްޕޭސް އަދި ޓްރެއިނިންގ އިންސްޓިޓިއުޓްގެ ގެ ކޮންސެޕްޓް ޑިސައިން، އިމާރާތުގެ ކުރެހުން އަދި ބީއޯކިއު އެކުލަވާލުމަށް ޝައުގުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލަމެވެ.

 

ވީމާ މިކަމަށް ޝައުގުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން ތިރީގައިވާ ތާވަލާ އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިން މައުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހެޅުންވުން އެދެމެވެ.

މައުލޫމާތު ސާފުކުރުން

މ. ކަނީރުވިލާ ފުރަތަމަ ފަންގިފިލާ

ބުރާސްފަތި

15 ޖުލައި 2021

15:00

އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުން

މ. ކަނީރުވިލާ ފުރަތަމަ ފަންގިފިލާ

ބުދަ

04 އޯގަސްޓް 2021

15:00

މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރައްވަން ގަޑިއަށް ވަޑައިނުގަންނަވާ ފަރާތްތަކަށް ބީލަން ހުށަނޭޅޭނެ ވާހަކަ ދެންނެވީމެވެ.

 

ބިޒްނަސް ސެންޓަރ ކޯޕަރޭޝަން (ބީސީސީ)

ފުރަތަމަ ފަންގިފިލާ، މ.ކަނީރުވިލާ، އޯކިޑް މަގު، މާލެ

ފޯން: 3305555

އީމެއިލް: [email protected]

ވީމާ މިކަން އާއްމުކޮށް އަންގާ އިއުލާން ކުރީމެވެ.

 

12 ޖުލައި 2021
ހޯދާ