ހައްދުންމަތީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
1 އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ލ. އަތޮޅުގެ ރަށްރަށަށް ރައްކާތެރިކަމާއިއެކު ބޯފެން ފޯރުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން

މިއަތޮޅުގައި މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށްރަށުގެ ތެރެއިން ބޯފެނަށްޖެހޭ ރަށްރަށަށް ރައްކާތެރިކަމާއިއެކު ބޯފެން ފޯރުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ބޭނުންވެއެވެ.

ވީމާ، މިކަމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން ތިރީގައިމިވާ ލިންކް މެދުވެރިކޮށް ބީލަމަށް ރަޖިސްޓްރީ ކުރުން އެދެމެވެ. ބީލަމުގައި ރަޖިސްޓްރީ ނުކުރާ ފަރާތްތަކާއި، ބީލަން ބަލައިގަތުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ސުންގަޑީގެ ފަހުން ހުށަހެޅޭ ބީލަންތައް ބަލައިގަތުމަށް ހަމަޖެހިފައި ނުވާކަމުގައި ދަންނަވަމެވެ.

ބީލަމުގައި ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމަށް އެދޭފޯމްގެ ލިންކް: https://forms.gle/mPm6jSm3EbWiPXn28

 

#

ތަފްޞީލް

ތަން

ތާރީޚް

ސުން ގަޑި

1

ބީލަން ބަލައިގަތުން

ހައްދުންމަތީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

03 އޮގަސްޓް 2021

11:00

02 ޛުލްޙިއްޖާ 1442

12 ޖުލައި 2021
ހޯދާ