ކޮޅުމަޑުލު ވިލުފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ޕަބްލިކް ލައިބްރަރީ ހިންގުމަށް ބިންދޫކުރުން

ޕަބްލިކް ލައިބްރަރީގެ ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ޝައުގުވެރިވާ ފަރާތްތަކަށް ބިންދޫކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލުމަށް ކުރެވުނު މިއިދާރާގެ ނަންބަރު:(IUL)383/383/2020/58  (17 ޑިސެންބަރު 2020) އިޢުލާނު ބާޠިލްކޮށް، މިކަމަށް ޝަޢުގުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހެޅުމަށް ދައުވަތު އަރުވަމެވެ.

މި ދަޢުވަތާއި ގުޅޭ ބީލަންކަރުދާސް 2021 ޖުލައި 13 ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ 09:00 ން ފެށިގެން 2021 އޮގަސްޓް 01 ވާ އާދީއްތަ ދުވަހުގެ 13:00 އާއި ހަމަޔަށް ވިލުފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ލިބެން ހުންނާނެއެވެ. މި އިޢުލާނާގުޅޭ ޕްރީބިޑް މީޓިންގއާއި ބީލަން ހުށަހެޅުން އޮންނާނީ ތިރީގައިވާ ތާވަލާއި އެއްގޮތަށެވެ.

 

ތާރީޚް

ގަޑި

ދުވަސް

ތަން

ޕްރީ ބިޑް މީޓިންގ

01 އޮގަސްޓް 2021

13:00

އާދީއްތަ

ކައުންސިލް އިދާރާގެ ކޮންފަރެންސް ހޯލް

ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހެޅުމާއި ކެނޑުން

12 އޮގަސްޓް 2021

13:00

ބުރާސްފަތި

ކައުންސިލް އިދާރާގެ ކޮންފަރެންސް ހޯލް

މިހެންވެ މިކަން އާއްމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކާ އިޢުލާންކުރީމެވެ.

12 ޖުލައި 2021
ހޯދާ