ގދ.އަތޮޅު މަދަރުސާ
ދިވެހިރާއްޖެ
މަދަރުސާގެ ބުލޮކް 1 ގެ ބައެއް ކުޑަދޮރުތައް ބަދަލުކޮށް ތަޅުމުގައި ފުލޯޕެއިންޓް ލައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން.

                                              il                                                  

އިޢުލާން

 

 

ބީލަން ހުށަހެޅުމުގެ ދަޢުވަތު

 

މަދަރުސާގެ ބުލޮކް 1 ގެ ބައެއް ކުޑަދޮރުތައް ބަދަލުކޮށް ތަޅުމުގައި ފުލޯޕެއިންޓް ލައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން.

 

  1. އަމިއްލަ ތަކެތީގައި މި މަދަރުސާގެ މަދަރުސާގެ ބުލޮކް 1 ގެ ބައެއް ކުޑަދޮރުތައް ބަދަލުކޮށް ތަޅުމުގައި ފުލޯޕެއިންޓް ލައިދޭން ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކަށް  ބީލަން ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލަމެވެ.  މިބީލަންތަކުގައި ބައިވެރިވާން އެދޭ ފަރާތްތަކުން، 2021 ޖުލައި 12 އިން 2021 ޖުލައި 28 އަށް ބަންދުނޫން ކޮންމެ ދުވަހަކު 9:00 އިން 13:00 އަށް  މި މަދަރުސާގެ އީމެއިލްއަށް  [email protected] މަޢުލޫމާތު ފޮނުއްވައިގެން ނަންނޯޓް ކުރެއްވުން އެދެމެވެ. އަންދާސީ ހިސާބުގައި ބައިވެރިވުމަށް ނަންނޯޓް ކުރާއިރު، ތިރީގައިވާ މަޢުލޫމާތުތައް ފޮނުއްވުން އެދެމެވެ.

1.1- މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރާ ކުންފުނި/ފަރާތް : ، 1.2- އީމެއިލް އެޑްރެސް: ، 1.3- ގުޅޭނެ މޯބައިލް ނަންބަރު:

  1. މިޕްރޮޖެކްޓާއި ބެހޭގޮތުން އެއްވެސް ސުވާލެއްވާނަމަ 2021 ޖުލައި 29 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 13:00 ގެ ކުރިން ތިރީގައިވާ މެއިލް އެޑްރެހަށް ލިޔުމުން ފޮނުއްވުންއެދެމެވެ.
  2. މިޕްރޮޖެކްޓާއި ބެހޭގޮތުން ބާއްވާ މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ބައްދަލުވުން އޮންނާނީ، 2021 އޯގަސްޓް 01 ވާ އާދީއްތަ ދުވަހުގެ 10:30 ގައި އޮންލައިންކޮށެވެ. ބީލަމުގައި ބައިވެރިވުމަށް ނަންނޯޓްކުރާ ފަރާތްތަކަށް ބައްދަލުވުމުގެ ލިންކް އެދުވަހު ފޮނުވާނެއެވެ.
  3. މިވަގުތު ރަށުގެ ކޮވިޑްބަލީގެ ޙާލަތު ހުރިގޮތުން، މިޕްރޮޖެކްޓްގެ ބިޑް ހުޅުވުމުގެ ބައްދަލުވުން އޮންނާނީ، 2021 އޯގަސްޓް 08 ވާ އާދީއްތަ ދުވަހުގެ 10:30އޮންލައިންކޮށެވެ. ނަންނޯޓްކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ބައްދަލުވުމުގެ ލިންކް އެފަރާތްތަކުގެ އީމެއިލަށް ސްކޫލުން ފޮނުވާނެއެވެ.
  4. ބިޑް ހުށަހަޅަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުން 2021 އޯގަސްޓް 08 ވާ އާދީއްތަ  ދުވަހުގެ 10:15 އާއި 10:30 އާ ދެމެދު މި މަދަރުސާގެ އީމެއިލް: [email protected] އެޑްރެހަށް އީމެއިލް ކޮށްދެއްވުން އެދެމެވެ. މި ވަގުތުގައި ސްކޫލުގެ ފަރާތުން މެއިލްތައް ބެއްލެވުމުވުގައި ގާއިމުވެ ތިބޭނެއެވެ.
  5. ބީލަމުގައި ބައިވެރިވުމަށް ނަންނޯޓްކުރާ ފަރާތްތަކަށް މި މަދަރުސާގެ އިދާރާއިން ބީލަން ފޮތް އީމެއިލުގެ ޒަރީޢާއިން ފޮނުވައިދޭނެއެވެ.
  6. އިތުރު މަޢުލޫމާތު ރަސްމީ ގަޑިތަކުގައި ތިރީގައިވާ އެޑްރެހުން ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ.

ގދ.އަތޮޅު މަދަރުސާ / ގައްދޫ ، ދިވެހިރާއްޖެ.

ފޯން:  7983083

އީމެއިލް: [email protected]

 

12 ޖުލައި 2021
ހޯދާ