މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ކެނދިކުޅުދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ކުޑަކުދިންގެ ޕާރކް ކުޅިވަރު ސާމާނު ބެހެއްޓުމަށް ބުޑުތައް އެޅުމާއި ވަށާފަރު ރޭނުމާއި ބެހޭ

               ނ.ކެނދިކުޅުދޫ ކައުންސިލުން ކުޑަކުދިން ހިތްއުފާކޮށްދިނުމަށްޓަކައި ޤާއިމްކުރުމަށްހަމަޖެހިފައިވާ ކުޑަކުދިންގެ ޕާރކްގައި ކުޅިވަރު ސާމާނު ބެހެއްޓުމަށާއި އެތަކެތި އިންސްޓޯލް ކުރުމަށް އަދި ވަށާފާރު މިކައުންސިލުން ފޯރުކޮށްދޭ ނަމޫނާއާއި އެއްގޮތައް އެމަސައްކަތް އަމިއްލަ ތަކެތީގައި ކޮށްދޭނެފަރާތެއް ހޯދުމަށް ބޭނުންވެއްޖެއެވެ.

 ވީމާ މިކަމަށް ޝައުގުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން  28 ޖުލައި 2021 ވާ ބުދަދުވަހުގެ 13:00އަށް މިއިދާރާއަށް ވަޑައިގެން މަޢުލޫމަތު ސާފުކުރުމަށް ފަހު 05 އޮގަސްޓް 2021 ބުރާސްފަތި ދުވަހު 13:00 މިއިދާރާއަށް ވަޑައިގެން ބިޑްހުށަހެޅުމަށް ދަންނަވަމެވެ.  

              ވީމާ،މިކަން ޢާއްމުކޮށް އަންގާ އިޢުލާން ކުރީމެވެ.

02   ޛުލްޙިއްޖާ 1442   

12   ޖުލައި   2021                        

12 ޖުލައި 2021
ހޯދާ