ދާންދޫ ސްކޫލް
ދިވެހިރާއްޖެ
މިސްކޫލުގެ ދަރިވަރުންނަށް ބޭނުންވާ އެކްޓިވިޓީ ޔުނީފޯމާއި ފައުންޑޭޝަން ދަރިވަރުންގެ ރަސްމީ ޔުނީފޯމް ތައްޔާރުކޮށްދޭނެ ފަރާތަކު ހޯދުމަށް

`

 
  School Logo Colour

 

 

ދާންދޫ ސްކޫލް

ގއ.ދާންދޫ                                                   ނަންބަރ: 04GS-199/IUL-2021/    

ބީލަން ހުށަހެޅުމުގެ ދަޢުވަތު

މިސްކޫލުގެ ނަންބަރު GS-199/IUL-2021/04 އިއުލާނާއި ގުޅިގެން އެއްވެސް ފަރާތަކުން މައުލޫމާތު ސާފުކޮށްފައިނުވާތީ، އެ އިއުލާން ބާތިލްކޮށް އަލުން އިއުލާން ކުރަމެވެ.

މިސްކޫލްގެ ދަރިވަރުންނަށް ބޭނުންވާ އެކްޓިވިޓީ ޔުނިފޯރމް އަދި ފައުންޑޭޝަން ސްޓޭޖް ދަރިވަރުންގެ ރަސްމީ ޔުނިފޯރމް ދާންދޫ އިން ދާއިމީގޮތެއްގައި ލިބޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުމަށް، އިއުލާނުކޮށްގެން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ދާންދޫ ސްކޫލްގެ ޕީޓީއޭ އާއި ސްކޫލް ބޯޑްގެ 24 އޮކްޓޯބަރ 2018 ވަނަ ދުވަހުގެ ބައްދަލުވުމުން ނިންމާފައިވާތީ ފާއިތުވެ ދިޔަ 2 އަހަރު  މިމަސައްކަތް ކުރަމުން އައި ފަރާތުގެ ކޮންޓްރެކްޓުގެ މުއްދަތު ހަމަވެފައިވާތީ މިމަސައްކަތް ކުރިއަށް އޮތް 5 އަހަރު ކޮށްދިނުމަށް އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުމަށް ހުޅުވާލަމެވެ.

ބީލަން ހުޅުވާލެވިފައިވަނީ، ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމުގެ ޤާނޫނު ( ޤާނޫނު ނަންބަރު: 18/2014 ) ގެ ދަށުން ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވާ ފަރާތްތަކަށާއި، އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރީގެ ޤާނޫނު ( ޤާނޫނު ނަންބަރު: 19/2014 ) ގެ ދަށުން ރަޖިސްޓަރީ ވެފައިވާ ފަރާތްތަކާއި އަދި ކުންފުންޏާއިބެހޭ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ރަޖިސްޓްރީވެފައިވާ ކުންފުނިތަކަށެވެ.

  ވީމާ،  މިމަސައްކަތްކުރުމަށް ޝައުގުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން 18 ޖުލައި 2021 ވާ އާދީއްތަ ދުވަހުގެ 10:30މިސްކޫލަށް ވަޑައިގެން މައުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު 25 ޖުލައި 2021 ވާ އާދީއްތަ ދުވަހުގެ 10:30 ށް އެސްޓިމޭޓްހުށަހެޅުއްވުންއެދެމެވެ.

މަޢުލޫމާތުދިނުމުގެބައްދަލުވުމުގައި ކޮންމެފަރާތަކަށްވެސް ތަމްސީލު ކުރެވޭނީ 1 ފަރާތެވެ. އަދި މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށާއި އަންދާސީ ހިސާބު ހުށެޅުއްވުމަށް ބަދަލުގައި ބޭފުޅަކު ފޮނުއްވާނަމައެކަން ބަޔާންކޮށް، ސިޓީ ހުށައަޅަންވާނެއެވެ. މައުލޫމާތު ސާފު ނުކުރައްވާ ފަރާތްތަކުން ހުށަހަޅުއްވާ ބީލަމާއި، ގަޑި ޖެހުމުގެ ފަހުންހުށަހަޅުއްވާ ބީލަން ބަލައިނުގަނެވޭނެ ވާހަކަ މައުލޫމާތަށްޓަކައި ދެންނެވީމެވެ.

އިތުރު މަޢުލޫމާތު ތިރީގައިވާ އެޑްރެހުން ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ.

ދާންދޫ ސްކޫލް

ގއ.ދާންދޫ

ދާންދޫ، ދިވެހިރާއްޖެ.

ފޯން:7983075

އީ-މެއިލް: [email protected]

01 ޛުލްޙިއްޖާ 1442

11 ޖުލައި 2021

 

-އިދާރާ-

`

 
  School Logo Colour

 

 

ދާންދޫ ސްކޫލް

ގއ.ދާންދޫ،ދިވެހިރާއްޖެ

                                                                           ނަންބަރ: GS-199/IUL-2021/04    

ބީލަން ހުށަހެޅުމުގެ ދަޢުވަތު

މިސްކޫލުގެ ނަންބަރު GS-199/IUL-2021/04 އިއުލާނާއި ގުޅިގެން އެއްވެސް ފަރާތަކުން މައުލޫމާތު ސާފުކޮށްފައިނުވާތީ، އެ އިއުލާން ބާތިލްކޮށް އަލުން އިއުލާން ކުރަމެވެ.

މިސްކޫލްގެ ދަރިވަރުންނަށް ބޭނުންވާ އެކްޓިވިޓީ ޔުނިފޯރމް އަދި ފައުންޑޭޝަން ސްޓޭޖް ދަރިވަރުންގެ ރަސްމީ ޔުނިފޯރމް ދާންދޫ އިން ދާއިމީގޮތެއްގައި ލިބޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުމަށް، އިއުލާނުކޮށްގެން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ދާންދޫ ސްކޫލްގެ ޕީޓީއޭ އާއި ސްކޫލް ބޯޑްގެ 24 އޮކްޓޯބަރ 2018 ވަނަ ދުވަހުގެ ބައްދަލުވުމުން ނިންމާފައިވާތީ ފާއިތުވެ ދިޔަ 2 އަހަރު  މިމަސައްކަތް ކުރަމުން އައި ފަރާތުގެ ކޮންޓްރެކްޓުގެ މުއްދަތު ހަމަވެފައިވާތީ މިމަސައްކަތް ކުރިއަށް އޮތް 5 އަހަރު ކޮށްދިނުމަށް އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުމަށް ހުޅުވާލަމެވެ.

ބީލަން ހުޅުވާލެވިފައިވަނީ، ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމުގެ ޤާނޫނު ( ޤާނޫނު ނަންބަރު: 18/2014 ) ގެ ދަށުން ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވާ ފަރާތްތަކަށާއި، އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރީގެ ޤާނޫނު ( ޤާނޫނު ނަންބަރު: 19/2014 ) ގެ ދަށުން ރަޖިސްޓަރީ ވެފައިވާ ފަރާތްތަކާއި އަދި ކުންފުންޏާއިބެހޭ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ރަޖިސްޓްރީވެފައިވާ ކުންފުނިތަކަށެވެ.

  ވީމާ،  މިމަސައްކަތްކުރުމަށް ޝައުގުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން 18 ޖުލައި 2021 ވާ އާދީއްތަ ދުވަހުގެ 10:30މިސްކޫލަށް ވަޑައިގެން މައުލޫމާތުސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު 25 ޖުލައި 2021 ވާ އާދީއްތަ ދުވަހުގެ 10:30 ށް އެސްޓިމޭޓްހުށަހެޅުއްވުންއެދެމެވެ.

މަޢުލޫމާތުދިނުމުގެބައްދަލުވުމުގައި ކޮންމެފަރާތަކަށްވެސް ތަމްސީލު ކުރެވޭނީ 1 ފަރާތެވެ. އަދި މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށާއި އަންދާސީ ހިސާބު ހުށެޅުއްވުމަށް ބަދަލުގައި ބޭފުޅަކު ފޮނުއްވާނަމައެކަން ބަޔާންކޮށް، ސިޓީ ހުށައަޅަންވާނެއެވެ. މައުލޫމާތު ސާފު ނުކުރައްވާ ފަރާތްތަކުން ހުށަހަޅުއްވާ ބީލަމާއި، ގަޑި ޖެހުމުގެ ފަހުންހުށަހަޅުއްވާ ބީލަން ބަލައިނުގަނެވޭނެ ވާހަކަ މައުލޫމާތަށްޓަކައި ދެންނެވީމެވެ.

އިތުރު މަޢުލޫމާތު ތިރީގައިވާ އެޑްރެހުން ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ.

ދާންދޫ ސްކޫލް

ގއ.ދާންދޫ

ދާންދޫ، ދިވެހިރާއްޖެ.

ފޯން:7983075

އީ-މެއިލް: [email protected]

21 ޛުލްޤައިދާ 1442

01 ޖުލައި 2021

-އިދާރާ-

 

11 ޖުލައި 2021
ހޯދާ