މިނިސްޓްރީ އޮފް އާޓްސް، ކަލްޗަރ އެންޑް ހެރިޓޭޖް
ދިވެހިރާއްޖެ
މިނިސްޓްރީ ޢިމާރާތާއި، ޢިމާރާތް ހިމެނޭ ސަރަޙައްދާއި އެ ސަރަޙައްދުގައި ހިމެނޭ ކަޅުވަކަރު މިސްކިތުގެ ސެކިއުރިޓީ ބެލެހެއްޓުން 01 އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް، ބަލަހައްޓައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް

            (IUL)473-AP/473/2021/16 :ނަންބަރު

 

އިޢުލާން

އަންދާސީ ހިސާބު  ބޭނުންވެއްޖެ

މިނިސްޓްރީ ޢިމާރާތާއި، ޢިމާރާތް ހިމެނޭ ސަރަޙައްދާއި އެ ސަރަޙައްދުގައި ހިމެނޭ ކަޅުވަކަރު މިސްކިތުގެ ސެކިއުރިޓީ ބެލެހެއްޓުން 01 އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް، ބަލަހައްޓައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއެވެ. ވީމާ، މިކަމަށް ޝައުޤުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތާރީޚުގެ ކުރިން ބީލަމުގައި ރަޖިސްޓްރީވުމަށް ފަހު، ތިރީގައިވާ ތާރީޚުގައި އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުމަށް ވަޑައިގެންދެއްވުން އެދެމެވެ. ބީލަން ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ދެވޭނީ، ދީފައިވާ މުއްދަތުގައި ބީލަމުގައި ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކަށް އެކަންޏެވެ.

 

ތަފްސީލް

ތާރީޚް (ދުވަސް)

ގަޑި

ތަން

ބީލަމުގައި ރަޖިސްޓްރީކުރުން

15 ޖުލައި 2021

(ބުރާސްފަތި)

13:00

ރަޖިސްޓްރީކުރުމަށް ދީފައިވާ ވަގުތުގެ ކުރިން ތިރީގައިވާ ލިންކް މެދުވެރިކޮށް:

https://forms.gle/7WWnViahjU1SPg278

ބީލަން ހުށައެޅުން

01 އޮގަސްޓް 2021

(އާދިއްތަ)

12:00

މިނިސްޓްރީ އޮފް އާޓްސް، ކަލްޗަރ އެންޑް ހެރިޓޭޖް (ޤައުމީ ދާރުލްއާސާރު ބިލްޑިންގ)

 

އިތުރު މަޢުލޫމާތު ހޯއްދެވުމަށް 3036960 ނަންބަރު ފޯނަށް ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.

29 ޛުލްޤަޢިދާ 1442

 

09 ޖުލައި 2021
ހޯދާ