މިނިސްޓްރީ އޮފް އާޓްސް، ކަލްޗަރ އެންޑް ހެރިޓޭޖް
ދިވެހިރާއްޖެ
މިނިސްޓރީގެ މީޓިންގ ރޫމަށް ބޭނުންވާ 20 ގޮނޑި (މީޑިއަމް ބެކް) ސަޕްލައިކޮށް ޑެލިވަރީކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް

           (IUL)473-AP/473/2021/15 :ނަންބަރު

 

އިޢުލާން

އަންދާސީ ހިސާބު  ބޭނުންވެއްޖެ

މި މިނިސްޓރީގެ މީޓިންގ ރޫމަށް ބޭނުންވާ 20 ގޮނޑި (މީޑިއަމް ބެކް) ސަޕްލައިކޮށް ޑެލިވަރީކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއެވެ. ވީމާ، މިކަމަށް ޝައުޤުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތާރީޚުގެ ކުރިން ބީލަމުގައި ރަޖިސްޓްރީވުމަށް ފަހު، ތިރީގައިވާ ތާރީޚުގައި އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުމަށް ވަޑައިގެންދެއްވުން އެދެމެވެ. ބީލަން ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ދެވޭނީ، ދީފައިވާ މުއްދަތުގައި ބީލަމުގައި ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކަށް އެކަންޏެވެ.

 

 

ތަފްސީލް

ތާރީޚް (ދުވަސް)

ގަޑި

ތަން

ބީލަމުގައި ރަޖިސްޓްރީކުރުން

15 ޖުލައި 2021

(ބުރާސްފަތި)

13:00

ރަޖިސްޓްރީކުރުމަށް ދީފައިވާ ވަގުތުގެ ކުރިން ތިރީގައިވާ ލިންކް މެދުވެރިކޮށް:

https://forms.gle/SREc5BfDyhG3WmGfA

ބީލަން ހުށައެޅުން

01 އޮގަސްޓް 2021

(އާދިއްތަ)

11:00

މިނިސްޓްރީ އޮފް އާޓްސް، ކަލްޗަރ އެންޑް ހެރިޓޭޖް (ޤައުމީ ދާރުލްއާސާރު ބިލްޑިންގ)

 

އިތުރު މަޢުލޫމާތު ހޯއްދެވުމަށް 3036960 ނަންބަރު ފޯނަށް ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.

29 ޛުލްޤަޢިދާ 1442

09 ޖުލައި 2021
ހޯދާ