ގދ.އަތޮޅު މަދަރުސާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކުގެ ސްކްރީނިންގ މަރުޙަލާގެ ނަތިޖާ ޝީޓު

 

ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކުގެ ސްކްރީނިންގ މަރުޙަލާގެ ނަތިޖާ ޝީޓު

              

މަޤާމުގެ ނަން: ކައުންސެލަރ

އަސާސީ މުސާރަ:5610.00 ރ ( މަހަކަށް)

އިޢުލާން ނަންބަރު:IUL)348-CA/348/2021/06)

އިޢުލާނުގެ މުއްދަތު ހަމަވި ތާރީޚު: 10ޖޫން 2021

 

 

ކޯޑު ނަންބަރު

އުމުރު

ސަރުތު ހަމަވޭ

ޝަރުތު ހަމަނުވޭ

1

2021/CL-001

28

 

          މި ޝީޓުގައިވާ މަޢުލޫމާތާ ގުޅިގެން ނުވަތަ ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތުގެ ހުށަހެޅުމަކާ ގުޅިގެން ޝަކުވާއެއް އޮތްނަމަ ، 06-07-202 ވަނަ ދުވަހުގެ މެންދުރު ފަހު 2:00 ގެ ކުރިން  މި މަދަރުސާގެ އީމެއިލް އެޑްރެހަށް  [email protected] ލިޔުމުން ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

 

 

 

 

                                          

 

03 ޖުލައި 2021
ހޯދާ