މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ
ދިވެހިރާއްޖެ
އިޢުލާން ބާޠިލުކުރުން

މިމިނިސްޓްރީގައި ބޭނުންކުރަމުންދާ ގަލްފްކްރާފްޓް ޓުއަރިން-36 ގެ ލޯންޗް ("ތިމާވެށި" ލޯންޗް) ކޮންޓްރެކްޓް އުސޫލުން ދުއްވައި ބަލަހައްޓައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް 29 މެއި 2014 ގައި ކުރެވުނު އިޢުލާން ނަންބަރު IUL)438-AU/438/2014/76) ވަނީ ލޯންޗް މަރާމާތު ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ފައިސާ ހަމަޖެހިފައިނުވާތީ، ބާޠިލުކުރެވިފައެވެ. އަދި މިމަސައްކަތް ކުރިޔަށް ގެންދެވޭނެގޮތް ފަހުން އަންގައި އިޢުލާން ކުރެވޭނެ ވާހަކަ ދަންނަވަމެވެ.
29 މޭ 2014
ހޯދާ