މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް
ދިވެހިރާއްޖެ
އައްސޭރި ޖަލުގެ ނަރުދަމާ ކ.ހިންމަފުށި ނަރުދަމާއަށް ގުޅާލުމަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި ސަޕްލައި ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން:

ސުރުޙީގައި ދަންނަވާފައިވާ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ކޮށްފައިވާ ނަންބަރު:- (IUL)167-PR/167/2021/07  އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން ބީލަން ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން، މި މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ނިންމުމަށް މި ސަރވިސްގެ ބިޑް ކޮމެޓީގެ 07 ވަނަ ޖަލްސާއިން ނިންމާފައިވާ ނިންމުން ބާޠިލްކޮށް، ތިރީގައި ދެންނެވިފައިވާ ފަރާތާއި ހަވާލުކޮށްގެން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް މި ސަރވިސްގެ ބިޑް ކޮމެޓީގެ 19 ވަނަ ޖަލްސާއިން ނިންމާފައިވާ ނިންމުން ޢާއްމުކޮށް އަންގާ އިޢުލާން ކުރަމެވެ.

އިޢުލާންކުރާ ތާރީހުން ފެށިގެން ސްޓޭންޑް- ސްޓިލް މުއްދަތު ގުނަން ފެށޭނެއެވެ. މި ސްޓޭންޑް- ސްޓިލް މުއްދަތު ތެރޭގައި،

  • ތިޔަ ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ބިޑުގެ އިވެލުއޭޝަން ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވާ ގޮތުގެ ތަފްސީލަށް އެދެވި ދާނެއެވެ. އަދި،
  • މި ބީލަން، އެހެން ފަރާތާކާއި ޙަވާލުކުރުމާމެދު އެއްވެސް ޝަކުވާއެއް ހުށަހަޅަން ބޭނުންވާނަމަ، ޝަކުވާ ހުށަހެޅޭނެއެވެ.

މަތީގައި ދެންނެވުނު ކަންތައްތައް ކުރިއަށް ގެންދަންވާނީ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤަވައިދުގެ 10.53 ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން 5 (ފަހެއް) ދުވަހުގެ ތެރޭގައެވެ.     

  1. ބީލަން ޙަވާލު ކުރަން ނިންމާފައިވާ ފަރާތް:

ކުންފުނީގެ ނަން:-

އެލްއެމްއޭ އިންވެސްޓްމަންޓް

ހުށަހަޅާފައިވާ އަގު:-

329,758.63 ރ

ހުށަހަޅާފައިވާ މުއްދަތު:-

01 ދުވަސް

 
2. ބީލަން ހުށަހަޅާފައިވާ އެހެނިހެން ފަރާތްތައް:

ކުންފުނީގެ ނަން:-

ބްރިލިއަންޓް ކޮމްޕަނީ ޕވޓ ލޓޑ

ހުށަހަޅާފައިވާ އަގު:-

307,145.60 ރ

ހުށަހަޅާފައިވާ މުއްދަތު:-

03 ދުވަސް

ބީލަން ކާމިޔާބު ނުވި ސަބަބު:-

މި މަސައްކަތް ހަވާލު ކުރަން ނިންމާފައިވަނީ އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އިވެލުއޭޝަންގައި އެއްވަނަ އަށް ގޮސްފައިވާ ފަރާތަށެވެ.

ކުންފުނީގެ ނަން:-

ބިޒްނެކްސް އިންވެސްޓްމަންޓް

ހުށަހަޅާފައިވާ އަގު:-

358,964.87 ރ

ހުށަހަޅާފައިވާ މުއްދަތު:-

02 ދުވަސް

ބީލަން ކާމިޔާބު ނުވި ސަބަބު:-

މި މަސައްކަތް ހަވާލު ކުރަން ނިންމާފައިވަނީ އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އިވެލުއޭޝަންގައި އެއްވަނަ އަށް ގޮސްފައިވާ ފަރާތަށެވެ.

 ތިޔަ ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ބިޑުގެ އިވެލުއޭޝަން ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވާ ގޮތުގެ ތަފްސީލް ނުވަތަ ބީލަމާއި ގުޅިގެން ޝަކުވާއެއް ހުށަހެޅުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ އެންމެ ފަހު ތާރީހަކީ 2021 ޖޫން 27 ވަނަ ދުވަހެވެ. މި ތާރީހައް ސްޓޭންޑް-ސްޓިލް މުއްދަތު ހަމަވާނެއެވެ. ޝަކުވާ ނުވަތަ އިވެލުއޭޝަންގެ ތަފްސީލް ހޯދުމަށް އެދޭއިރު، މަސައްކަތުގެ ނަން، ބީލަންވެރިޔާގެ ނަން، ގުޅޭނެ ފޯނު ނަންބަރު އިގޭނެހެން ތިރީގައިވާ އީ.މެއިލްއަށް، މި ސަރވިސްއަށް އެޑްރެސް ކުރުމަށްފަހު ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

އީ.މެއިލް :-[email protected]

ސެކްޝަން :-Procurement section

ފޯން ނަންބަރު :-3026124 , 3026133

21 ޖޫން 2021
ހޯދާ