މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރީ މަނަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ނ.މަނަދޫގެ މަގުތަކުގައި ޖެހުމަށް 60 މަގުބައްތި ދަނޑި ހަދައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމާއި ގުޅޭ

އިޢުލާން

 (IUL)294-D/294/2021/32:ނަމްބަރު

 ނ.މަނަދޫގެ މަގުތަކުގައި ޖެހުމަށް 60 މަގުބައްތި ދަނޑި ހަދައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމާއި ގުޅޭ

             މިކައުންސިލުންދޭ މަޢުލޫމާތާއި އެއްގޮތަށް ނ.މަނަދޫގެ މަގުތަކުގައި ޖެހުމަށް

60 ( ފަސްދޮޅަސް ) މަގުބައްތި ދަނޑި ހަދައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން އިޢުލާން ކުރަމެވެ.

             ވީމާ ، މިކަމަށް ޝަޢުޤުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން 16 ޖޫން 2120 ވާ

ބުދަ ދުވަހުގެ 13:15 އަށް މިއިދާރާއަށް ދުރުވެ މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު 28 ޖޫން 2120 ވާ ހޯމަ

ދުވަހުގެ 13:15 އަށް މިއިދާރާއަށް ދުރުވެ އެސްޓިމޭޓް ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

            މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރައްވަން ވަޑައިނުގަންނަވާ ފަރާތްތަކުގެ އެސްޓިމޭޓް ބަލައި

ނުގަނެވޭނެ ވާހަކަ މަޢުލޫމާތަށްޓަކައި ދެންނެވީމެވެ.

           މިހެންވެ މިކަން ޢާއްމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިޢުލާން ކުރީމެވެ.

 

10 ޖޫން 2021
ހޯދާ