މޯލްޑިވް ގޭސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
ދިވެހިރާއްޖެ
ތިމާވެށީގެ ދުވަހުގެ ޑެލިވަރީ ޚިދުމަތާ ގުޅޭ

6 ޖޫން 2014 ވާ ހުކުރު ދުވަހު ދުނިޔޭގެ "ތިމާވެށީގެ ދުވަސް" ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން ހަވީރު 4:00 އިން ރޭގަނޑު 22:00 އަށް ފައިމަގުގައި އުޅޭގޮތަށް ސަރުކާރުން ހަމަޖައްސާފައިވުމާއެކު، އެދުވަހު މިކުންފުނީގެ މާލެ އަދި ހުޅުމާލެ ޑިސްޓްރިބިއުޝަން ޔުނިޓުތަކުން ޑެލިވަރީގެ ޚިދުމަށް ދެވެންނެތްވާހަކަ ކަސްޓަމަރުންގެ ސަމާލުކަމަށްޓަކައި ދަންނަވަމެވެ.

ނަމަވެސް ޑިސްޓްރިބިއުޝަން ޔުނިޓުތަކަށް ހުސްފުޅި ގެނައުމުން ގޭސްފުޅި ދޫކުރާގޮތަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

އިތުރު މައުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް މާލެއިން 3325473 އަށް ހުޅުމާލެއިން 3356565 އަށް ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.

 

29 މޭ 2014
ހޯދާ