ގދ.އަތޮޅު މަދަރުސާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ޕްރޮކިއުމަންޓް އެވޯޑްކުރެވުނު ގޮތުގެ މަޢުލޫމާތު

ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ 10.53  ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަޢުލޫމާތު ހާމަކުރުމާއި ބެހޭގޮތުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސްއިން ނެރުއްވާފައިވާ ނަންބަރު 13-P/CIR/2020/50 ސާކިއުލަރގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން، މި ސްކޫލުން އެވޯޑްކޮށްފައިވާ، މާލިއްޔަތު ގަވާއިދުގެ ބާބު 10 ގެ ޖަދުވަލު 1 ގެ 3 ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އަގުގެ ޕްރޮކިއުމަންޓުތަކުގެ ތަފްސީލް މިއިޢުލާނާއި އެކުގައި އެވަނީއެވެ.

28 އޭޕްރީލް 2021

28 އޭޕްރިލް 2021
ހޯދާ