ސުޕްރީމް ކޯޓް
ދިވެހިރާއްޖެ
އެވޯޑު ކުރެވުނު ޕްރޮކިއުމަންޓްތަކުގެ މަޢުލޫމާތާއި ގުޅޭ

އެވޯޑު ކުރެވުނު ޕްރޮކިއުމަންޓްތަކުގެ މަޢުލޫމާތާއި ގުޅޭ

 

ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ޤަވާޢިދުގެ 10.53 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަޢުލޫމާތު ހާމަކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އިން ނެރުއްވާފައިވާ ސަރކިއުލަރގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން، މި ކޯޓުގެ ނަންބަރު (IUL)197-A3/1/2021/6 (08 ފެބުރުވަރީ 2021) އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން ކޮމްޕިއުޓަރ ސިސްޓަމް އަދި ޔޫޕީއެސް ސަޕްލައިކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުއްވި ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ބީލަން ކާމިޔާބު ކުރައްވާފައިވާ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު އާންމުކޮށް އަންގާ އިޢުލާނުކުރީމެވެ.

11 މާރިޗު 2021
ހޯދާ