މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ވ.ހުދުވިނަ ރަޖިސްޓަރީ ގެއްލިގެން އިޢުލާންކުރުން

މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ

އިޢުލާން

                  މިދަންނަވާ ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީ ގެއްލިގެން އަލުން ރަޖިސްޓަރީ ހަދައިދިނުމަށް އެދި މި އިދާރާއަށް ވަނީ ހުށަހަޅާފައެވެ.

                  ވީމާ، މި ރަޖިސްޓަރީއާއި ބެހޭ މަޢުލޫމާތެއް ލިބިވަޑައިގެންފައިވާ ފަރާތެއްވާނަމަ 17 މާރިޗު 2021 ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ 13:00 ގެ ކުރިން މި އިދާރާގެ ލޭންޑް އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ސެކްޝަންގެ އީމެއިލް އެޑްރެސް [email protected])) އަށް އީމެއިލް ކޮށްދެއްވުން އެދެމެވެ.

 

ގޭގެ ނަން

ރަޖިސްޓަރީގެ ބާވާތް

ރަޖިސްޓަރީ ނަންބަރު

1

ވ.ހުދުވިނަ

ޢިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީ

ބ.16621

27 ރަޖަބު 1442

11 މާރިޗު 2021

11 މާރިޗު 2021
ހޯދާ