އަމީނިއްޔާ ސްކޫލް
ދިވެހިރާއްޖެ
1 ފެބުރުއަރީ އިން 28 ފެބުރުއަރީ 2021 ށް ކުރިއަށް ގެންދެވުނު ޕްރޮކިއުމަންޓްސް ތަކުގެ ތަފްޞީލް

ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤަވާއިދުގެ 10.53 މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށަފައިވާ މައުލޫމާތު ހާމަކުރުމާއި ބެހޭގޮތުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސްއިން ނެރުއްވާފައިވާ ނަންބަރ 13-P/CIR/2020/50 ސާރކިއުލަރގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން، މި ސުކޫލުން 2021 ވަނަ އަހަރުގެ ފެބުރުއަރީ 1 އިން ފެށިގެން 28 ގެ ނިޔަލަށް އެވޯޑު ކޮށްފައިވާ މާލިއްޔަތުގެ ޤަވާއިދުގެ ބާބު 10 ގެ ޖަދުވަލު 1 ގެ 1 އަދި 2 ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އަގުގެ ޕްރޮކިއުމެންޓް ތަކުގެ ތަފްޞީލް މި އިއުލާނާއި އެއްހީރަސް ކޮށްފައި ވާނެއެވެ.

11 މާރިޗު 2021
ހޯދާ