ނޭޝަނަލް ޑްރަގް އޭޖެންސީ
ދިވެހިރާއްޖެ
އިއުލާން ބާތިލްކުރުން

ނޭޝަނަލް ޑްރަގް އޭޖެންސީ

މާލެ

ދިވެހިރާއްޖެ

(IUL)434-PRC/434/2021/93 :ނަންބަރު                                              

އިޢުލާން ބާޠިލުކުރުން


އިޢުލާން ބާޠިލުކުރުން

މ މިއެޖެންސީގެ ދަށުން ގއ.ވިލިގިލީގައި ހިންގަމުންދާ އައުޓްޕޭޝަންޓް ކޮމިއުނިޓީ ރިހެބިލިޓޭޝަން ސެންޓަރ   (ދަގެނާ) އަށް ބޭނުންވާ ބައެއް ފަރުނީޗަރސް، މެޝިނަރީޒް، މުއާޞަލާތުގެ ތަކެތި އަދި އައިޓީއާއި ގުޅުންހުރި ބައެއް ތަކެތި ސަޕްލައިކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް، 2021 މާރިޗް 07ވަނަ ދުވަހު، ކުރެވުނު ނަންބަރު: (IUL)434-PRC/434/2021/85 އިޢުލާނުގެ މަޢުލޫމާތު ޝީޓަށް، ބަދަލުތަކެއް އައިސްފައިވާތީ މި އިޢުލާން ބާޠިލުކޮށް، މިކަން ޢާންމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިޢުލާންކުރީމެވެ.

 


 

 

 

                                                          

 

 

11 މާރިޗު 2021
ހޯދާ