ސުޕްރީމް ކޯޓް
ދިވެހިރާއްޖެ
ޕްރޮކިއުމަންޓް މަޢުލޫމާތު ހާމަކުރުން – ފެބުރުވަރީ 2021

ޕްރޮކިއުމަންޓް މަޢުލޫމާތު ހާމަކުރުން – ފެބުރުވަރީ 2021

 

        މި އިޢުލާނާއެކު ހިމަނާފައި މިވަނީ، ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ޤަވާޢިދުގެ 10.53 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަޢުލޫމާތު ހާމަކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އިން ނެރުއްވާފައިވާ ސަރކިއުލަރގައިވާ ގޮތަށް 2021 ވަނަ އަހަރުގެ ޖަނަވަރީ މަހު މި އޮފީހުން ގަނެފައިވާ މުދާ އަދި ހޯދާފައިވާ ޚިދުމަތާ ގުޅޭ ތަފްޞީލެވެ.

07 މާރިޗު 2021
ހޯދާ