ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީ
ދިވެހިރާއްޖެ
ސ ހިތަދޫ ކެމްޕަހުގެ ބައެއް މަރާމާތު މަސައްކަތް

           ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީ/ ހިތަދޫ ކެމްޕަހުގެ ބައެއް މަރާމާތު މަސައްކަތް ކުރުމަށް ބޭނުންވެއެވެ.  ވީމާ، މިކަމަށް އެދޭ ފަރާތްތަކުން 09 މާރިޗް 2021 ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ 10:00 އަށް މިކެމްޕަހަށް ޙާޟިރުވެ މަޢުލޫމާތު ސާފު ކުރެއްވުން އެދެމެވެ. އެސްޓިމޭޓް ބަލައިގަތުން އޮންނާނީ 11 މާރިޗް 2021 ވާ ބުރާއްފަތި ދުވަހުގެ 10:00 ގައި ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ހިތަދޫ ކެމްޕަހުގައެވެ.

04 މާރިޗު 2021
ހޯދާ