އޭވިއޭޝަން ސެކިއުރިޓީ ކޮމާންޑް
ދިވެހިރާއްޖެ
ދަޢުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ޤަވާއިދުގެ 10.53 ގެ ދަށުން އާއްމުކުރެވޭ މަޢުލޫމާތު

ދަޢުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ޤަވާއިދުގެ 10.53 ގެ ދަށުން އާއްމުކުރެވޭ މަޢުލޫމާތުގެ ގޮތުގައި މިކޮމާންޑުން އެވޯޑްކޮށްފައިވާ މަސައްކަތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު އާއްމުކުރީމެވެ.

07 މާރިޗު 2021
ހޯދާ