ނޭޝަނަލް ޑްރަގް އޭޖެންސީ
ދިވެހިރާއްޖެ
އިއުލާން ބާތިލްކުރުން

ނޭޝަނަލް ޑްރަގް އޭޖެންސީ

މާލެ

ދިވެހިރާއްޖެ

   (IUL)434-PRC/434/2021/87   :ނަންބަރު                                                                 

އިޢުލާން ބާޠިލުކުރުން


އިޢުލާން ބާޠިލުކުރުން

މިއެޖެންސީގެ ދަށުން ކ.ހިންމަފުށީގައި ޤާއިމްކޮށްފައިވާ ޑްރަގް ޓްރީޓްމެންޓް އެންޑް ރިހެބިލިޓޭޝަން ސެންޓަރަށް ބޭނުންވާ 2000 ޓަނުގެ ފެން ސަޕްލައިކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް، 2020 ޑިސެންބަރު 23ވަނަ ދުވަހު، ކުރެވުނު ނަންބަރު: (IUL)434-PRC/434/2020/135 އިޢުލާނުގެ މަޢުލޫމާތު ޝީޓަށް، ބަދަލުތަކެއް އައިސްފައިވާތީ މި އިޢުލާން ބާޠިލުކޮށް، މިކަން ޢާންމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިޢުލާންކުރީމެވެ.

 


 

 

 

                                                          

 

 

06 މާރިޗު 2021
ހޯދާ