ފުވައްމުލަކު ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ގޯތީގެ ނަން ބަދަލުވުމާއި ގުޅޭ

ފުވައްމުލަކު ފުނާޑު "ލިލީހައުސް" ގޯއްޗަށް ކިޔާނަން ބަދަލުކުރުމަށްއެދި މިއިދާރާއަށް ހުށަހެޅުމާއި ގުޅިގެން މި ގޯތީގެ ނަންވަނީ "ލިލީހައުސް" މި ނަމުން "އަޒްމަން" އަށް ބަދަލުކުރެވިފައެވެ.

ވީމާ، މިކަން ޢާންމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިޢުލާން ކުރީމެވެ.

04 މާރިޗު 2021
ހޯދާ