މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ކެނދިކުޅުދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ކެނދިކުޅުދޫ އިން ބަންޑާރަ ގޯތި ދޫކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ސަރަހައްދުތައް އިޢުލާންކުރުން

2020 ވަނަ އަހަރު ކެނދިކުޅުދޫއިން ދޫކުރުމަށް އިޢުލާންކޮށްފައިވާ ބަންޑާރަ ގޯތިތައް ދޫކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ސަރަހައްދީ ޗާޓުތައް މި އިޢުލާނާއިއެކު ޢާންމުކުރަމެވެ. މިސަރަހައްދުތަކުން މިހާރު ގެވަޅުތައް ކުރަހާފައިވާ ގޮތަށް ބަދަލު އައުމަކީ އެކަށީގެންވާ ކަމެކެވެ. ވީމާ މިކަން، އެންމެހާ ފަރާތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތަށްޓަކައި ދަންނަވަމެވެ.

މިފުރުޞަތުގައި 2020 ވަނަ އަހަރުގެ ގެވަޅު ދޫކުރުމުގެ ފިޔަވަހީގައި ކުރިމަތިލައިފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ގެވަޅު ލިބިފައިވާ ފަރާތްތަކަށް މިކައުންސިލުން މަރުޙަބާ ދަންނަވަމެވެ. އަދި ގެވަޅު ޤުރުޢަތުލުމާއި ގުޅޭގޮތުން ކައުންސިލުން ކުރަންޖެހޭ އިދާރީ މަސައްކަތްތައް ކުރަމުން އަންނަ ކަމުގައި އެންމެހާ ފަރާތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތައްޓަކައި ދަންނަވަމެވެ.

             ވީމާ މިކަން ޢާންމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިޢުލާންކުރީމެވެ.     

20 ރަޖަބު    1442

04 މާރޗް    2021  

04 މާރިޗު 2021
ހޯދާ