މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރީ މަނަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ނ.މަނަދޫ " ނޫރާނީގެ" ކިޔާ ބަންޑާރަ ގޯތީގެ އިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓްރީ އާއި ބެހޭ

                                 ނަމްބަރ: 16(IUL)294-C/294/2021/

އިޢުލާން

ނ.މަނަދޫ " ނޫރާނީގެ" ކިޔާ ބަންޑާރަ ގޯތީގެ އިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓްރީ އާއި ބެހޭ

  

            ނ.މަނަދޫ " ނޫރާނީގެ " އެވެ، ކިޔާ ބަންޑާރަ ގޯތީގެ، ޢިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީ ގެއްލިގެން

މި އިދާރާއަށް ހުށަހަޅާފައިވާތީ، މި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީއާއި ބެހޭ އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް ލިބިފައިވާ ފަރާތެއް ވާނަމަ 10 މާރިޗު 2021

ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ 14:00 ގެ ކުރިން މި އިދާރާއަށް އަންގަވައި ދެއްވުން އެދި ދެންނެވީމެވެ.

 މިހެންވެ މިކަން އާންމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިޢުލާން ކުރީމެވެ.

01 މާރިޗު 2021
ހޯދާ