މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރީ މަނަދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު
ދިވެހިރާއްޖެ
ނ.ހޮޅުދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގައި މިހާރުހުރި ކަރަންޓް ތްރީފޭސް ކަރަންޓަށް ބަދަލުކުރުން

ނ.ހޮޅުދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު

    ނ.ހޮޅުދޫ،

    ދިވެހިރާއްޖެ.

        އިޢުލާން

 

ނ.ހޮޅުދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގައި މިހާރުހުރި ކަރަންޓް ތްރީފޭސް ކަރަންޓަށް ބަދަލުކުރުމުގެ މަސައްކަތް އަމިއްލަތަކެތީގައި ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއްޖެއެވެ.

ވީމާ، މިކަމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން 2021 ފެބުރުއަރީ 28 ވަނަ ދުވަހުގެ 11:00 އަށް ނ.ހޮޅުދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓަށް، ވަޑައިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު، 2021 މާރިޗް 04 ވަނަ ދުވަހުގެ 11:00އަށް،  އަންދާސީ ހިސާބު  ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުއްވޭނީ ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓްރީކުރުމުގެ ޤާނޫނު (ޤާނޫނު ނަންބަރު: 18/2014) ގެ ދަށުން ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވާ ފަރާތްތަކަށާއި، އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރީގެ ޤާނޫނު (ޤާނޫނު ނަންބަރު: 19/2014) ގެ ދަށުން ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވާ ފަރާތްތަކަށް އެކަންޏެވެ.

 

12 ރަޖަބު 1442

 

24 ފެބުރުވަރީ 2021
ހޯދާ