މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން
ދިވެހިރާއްޖެ
އިޢުލާން ބާޠިލުކުރުން

12 މޭ 2014 ވަނަ ދުވަހުގެ ގެޒެޓްގައި ޝާއިޢު ކުރެވިފައިވާ ހދ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒަށް ޕްރިންސިޕަލެއް ހޯދުމަށް މި މިނިސްޓްރީން ކުރި ނަންބަރު (IUL)22-SA/1/2014/115 ( 12މެއި 2014 ) އިޢުލާނު ބާޠިލުކުރި ވާހަކަ ދެންނެވީމެވެ.

 

13 މޭ 2014
ހޯދާ