ބިޒްނަސް ސެންޓަރ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް
ދިވެހިރާއްޖެ
ބިޒްނަސް ސެންޓަރ ކޯޕަރޭޝަނުން (ބީ.ސީ.ސީ) ހުޅުމާލޭ ސްޕޯޓްސް ކޮމްޕްލެކްސް އިމާރާތުގައި ހިންގަން ހަމަޖެހިފައިވާ ކޯ ޝެއާޑް ކިޗެންގެ ރިނޮވޭޝަން މަސައްކަތް އަމިއްލަ ތަކެތީގައި ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ބީލަން ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލުން (ރީބިޑް)

އިޢުލާން

ހުޅުމާލޭ ސްޕޯޓްސް ކޮމްޕްލެކްސް އިމާރާތު ދެވަނަ ފަންގިފިލާގައި ޤާއިމްކުރާ، ކޯ ޝެއާޑް ކިޗެން ރެނޮވޭޓް ކުރުމަށް ބޭނުންވާތީ މި ކޯޕަރޭޝަނުންދޭ ކުރެހުމާ އެއްގޮތަށް ރެނޮވޭޝަން މަސައްކަތް ކުރުމަށް ޝައުގުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު އަލުން ހުޅުވާލަމެވެ.

ވީމާ، މިކަމަށް ޝައުޤުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން ތިރީގައިވާ ތާވަލާ އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިން މައުލޫމާތު ސާފުކުރައްވާ ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހެޅުމަށް ދެންނެވީމެވެ.  

މައުލޫމާތު ސާފުކުރުން

މ. ކަނީރުވިލާ (ފުރަތަމަ ފަންގިފިލާ)

ހޯމަ

15 ފެބުރުއަރީ 2021

14:00

އަންދާސީ ހިސާބު

ހުށަހެޅުން

މ. ކަނީރުވިލާ (ފުރަތަމަ ފަންގިފިލާ)

އާދީއްތަ

21 ފެބުރުއަރީ 2021

14:00

މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރައްވަން ގަޑިއަށް ވަޑައިނުގަންނަވާ ފަރާތްތަކަށް އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަނޭޅޭނެ ވާހަކަ ދެންނެވީމެވެ.

ބިޒްނަސް ސެންޓަރ ކޯޕަރޭޝަން (ބީސީސީ)

މ. ކަނީރު ވިލާ، ފުރަތަމަ ފަންގިފިލާ، އޯކިޑް މަގު، މާލެ

ފޯނު:  3305555 , 3010613

އީމެއިލް: [email protected]

ވީމާ މިކަން ޢާންމުކޮށް އަންގާ އިޢުލާންކުރީމެވެ.

 
11 ފެބުރުވަރީ 2021
ހޯދާ