ބިޒްނަސް ސެންޓަރ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް
ދިވެހިރާއްޖެ
ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު

ބިޒްނަސް ސެންޓަރ ކޯޕަރޭޝަން އިން ތިރީގައި މި ދަންނަވާ މަޤާމުތަކަށް ޚިދުމަތްކުރުމަށް ޝަޢުޤުވެރިވާ މީހުން ބޭނުންވެއެވެ.

މަޤާމް:

ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް، ޕްރޮގްރާމްސް

ބޭނުންވާ ޢަދަދު:

01 (އެކެއް)

ވަޒީފާގެ ބާވަތް:

ކޮންޓްރެކްޓް – 1 އަހަރު

ވަޒީފާ އަދާކުރަންޖެހޭ ތަން:

މޯލްޑިވްސް ބިޒްނަސް ނެޓްވޯރކް

މަޤާމުގެ ޝަރުތުތައް:

- މަދުވެގެން 10 އަހަރު ދުވަހު ޓީވީ ޕްރޮޑަކްޝަންގެ ތަޖުރިބާ އާއިއެކު އެންމެ ދައްވެގެން ޑިޕްލޮމާ ފެންވަރުގެ ތަޢުލީމީ ސެޓްފިކެޓެއް އޮތުން

ނުވަތަ

- ފިލްމް، ޓީވީ، ޑިޖިޓަލް ޕްރޮޑަކްޝަން ނުވަތަ ގުޅުން ހުރި ދާއިރާ އަކުން ޑީގްރީ ހާސިލް ކޮށް މަދުވެގެން 05 އަހަރުގެ ގުޅުން ހުރި ވަޒީފާގެ ތަޖުރިބާ ހުރުން

- ޕީއާރު މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ތަޖުރިބާ ހުރި ފަރާތްތަކަށް އިސްކަން ދެވޭނެއެވެ

 

މަޤާމް:

ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް، ޓެކްނިކަލް

ބޭނުންވާ ޢަދަދު:

01 (އެކެއް)

ވަޒީފާގެ ބާވަތް:

ކޮންޓްރެކްޓް – 1 އަހަރު

ވަޒީފާ އަދާކުރަންޖެހޭ ތަން:

މޯލްޑިވްސް ބިޒްނަސް ނެޓްވޯރކް

މަޤާމުގެ ޝަރުތުތައް:

- މަދުވެގެން 10 އަހަރު މީޑިއާ އަދި ބްރޯޑްކާސްޓް އިންޖިނިއަރިންގ ދާއިރާގައި މަސައްކަތްކޮށްފައިވުން

ނުވަތަ

މަލްޓިމީޑިއާ/ ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ނުވަތަ އެއާ ގުޅުން ހުރި ރޮގަކުން ބެޗެލަރސް ޑިގްރީ އަކާއި އެކު މަދުވެގެން 5 އަހަރު މީޑިއާ އަދި ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ދާއިރާގައި މަސައްކަތްކޮށްފައިވުން.

 

މަޤާމް:

ސީނިއަރ ކެމެރާމެން

ބޭނުންވާ ޢަދަދު:

01 (އެކެއް)

ވަޒީފާގެ ބާވަތް:

ކޮންޓްރެކްޓް – 1 އަހަރު

ވަޒީފާ އަދާކުރަންޖެހޭ ތަން:

މޯލްޑިވްސް ބިޒްނަސް ނެޓްވޯރކް

މަޤާމުގެ ޝަރުތުތައް:

ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ދާއިރާގައި ވީޑިއޯގްރަފީއާ ގުޅުންހުރި މަދުވެގެން 10 އަހަރުގެ ތަޖުރިބާ ހުރުން 

ދަށްވެގެން ޖީސީއީ އޯލެވެލް ފެންވަރު ހުރުން

 

 

 

ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތްތަކުން ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތަކާއި ސުންގަޑި

ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް:

  • ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމު (ފުރިހަމަ ކުރެއްވުމަށްފަހު)
  • ވަޒީފާއަށް އެދޭފަރާތުގެ ވަނަވަރު (ސީވީ)
  • ތައުލީމީ ސެޓްފިކެޓްގެ ކޮޕީއާއި ޓްރާންސްކްރިޕްޓްގެ ކޮޕީ
  • ދިވެހިރައްޔިތެއް ކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ކޮޕީ
  • ޕޮލިސް ސެޓްފިކެޓް
  • ސްކޫލް ލީވިން ސެޓްފިކެޓް (ލިބިފައިވާނަމަ)
  • ވަޒީފާއެއްގައި އުޅުއްވާ ނުވަތަ އުޅުއްވާފައިވާ ބޭފުޅެއް ނަމަ ވަޒީފާ އަދާކުރައްވާ ނުވަތަ އަދާކުރެއްވި ތަނުގެ ރަސްމީ ލިޔުމެއް
  • ދަޢުލަތުގެ އެއްވެސް އިދާރާއަކަށް ޚިދުމަތް ކުރަން ޖެހިފައިވާނަމަ، އެ އިދާރާއަކުން ބިޒްނަސް ސެންޓަރ ކޯޕަރޭޝަނަގެ ވަޒީފާއަށް ދޫކޮށްދޭނެކަމުގެ ލިޔުމެއް

ސުންގަޑި

18 ފެބްރުއަރީ 2021 ވަނަ ދުވަހުގެ 15:00 އަށް

 

މިމަޤާމަށް ޝައުގުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން 18 ފެބްރުއަރީ 2021 ގެ 15:00 ގެ ކުރިން ވަޒީފާއަށް އެދޭ ލިޔެކިއުންތައް[email protected]  އަށް އީމެއިލް ކުރެއްވުން އެދެމެވެ.

ނޯޓް: އަދި މި ވަޒީފާތަކަށް ޝަރުޠު ހަމަވާ މީހުންގެ ތެރެއިން ޝޯޓް ލިސްޓް ކުރެވޭ ފަރާތްތަކަށް ސުންގަޑި ހަމަވާ ދުވަހުން ފެށިގެން 07 ދުވަހު (ރަސްމީ ބަންދު ނޫން) ގެ ތެރޭގައި އިންޓަރވިއުއަށް ދަޢުވަތު ދެވޭނެއެވެ.

މި ވަޒީފާތަކަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ތައުލީމީ ފާހަށްވުރެ މަތީފާހެއް ހާޞިލްކޮށްފައިވާނަމަ އެ ފާސް ވާންވާނީ އެ ވަޒީފާއަކަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ތައުލީމީ ދާއިރާގެ ސްޕެޝަލައިޒްޑް ފާހަކަށެވެ.

11 ފެބުރުވަރީ 2021
ހޯދާ