ގދ.އަތޮޅު މަދަރުސާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ސެކިޔުރިޓީ ރޫމް ޢިމާރަތްކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް

އިޢުލާން

 

 

ބީލަން ހުށަހެޅުމުގެ ދަޢުވަތު

 

މަދަރުސާގެ ސެކިޔުރިޓީ ރޫމް ޢިމާރާތްކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން.

 

1. އަމިއްލަ ތަކެތީގައި މި މަދަރުސާގެ ސެކިޔުރިޓީ ރޫމް ޢިމާރާތްކޮށްދިނުމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކަށް  ބީލަން ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު އަލުން ހުޅުވާލަމެވެ.                                                                                                il                                                  

2. މިމަސައްކަތަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތްތަކުގައި ހުންނަންޖެހޭ ޝަރުތުތައް ބީލަންފޮތުގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާނެއެވެ.

2.1- މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރާ ފަރާތުގެ /ކުންފުނީގެ ނަން:

2.2- އީމެއިލް އެޑްރެސް:

2.3- ގުޅޭނެ މޯބައިލް ނަންބަރު:

3. އިތުރު މަޢުލޫމާތު ރަސްމީ ގަޑިތަކުގައި ތިރީގައިވާ އެޑްރެހުން ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ.

 ގދ.އަތޮޅު މަދަރުސާ / ގައްދޫ ، ދިވެހިރާއްޖެ.  ފޯން:  7983083

 

4- މިބީލަންތަކުގައި ބައިވެރިވާން އެދޭ ފަރާތްތަކުން، 2021 ފެބުރުއަރީ 9 އިން 2021 ފެބުރުއަރީ 15 އަށް ބަންދުނޫން ކޮންމެ ދުވަހަކު 9:00 އިން 13:00އަށް މިސްކޫލަށް ވަޑައިގެން ނޫނީ މެސެޖު،އީމެއިލް ފޮނުއްވައިގެން ނަންނޯޓް ކުރެއްވުން އެދެމެވެ.

 

5- މިޕްރޮޖެކްޓާއި ބެހޭގޮތުން އެއްވެސް ސުވާލެއްވާނަމަ 2021 ފެބުރުއަރީ 16 ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ 13:00 ގެ ކުރިން ތިރީގައިވާ އެޑްރެހަށް ލިޔުމުން ފޮނުއްވުންއެދެމެވެ.

 

6- މިޕްރޮޖެކްޓާއި ބެހޭގޮތުން ބާއްވާ މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ބައްދަލުވުން އޮންނާނީ 2021 ފެބުރުއަރީ 17 ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ 10:00 ގައި މިސްކޫލްގައެވެ.

 

7- ބީލަން ހުޅުވުން އޮންނާނީ 2021 ފެބުރުއަރީ 21 ވާ އާދީއްތަ ދުވަހުގެ 10:00 ގައި މިސްކޫލްގައެވެ.

 

8- މިޕްރޮޖެކްޓާގުޅޭ ބީލަން ފޮތް މިޕްރޮގްރާމުގައި ބައިވެރުވުމަށް ނަންނޯޓް ކުރައްވާ ފަރާތްތަކަށް މިމަދަރުސާގެ އިދާރާއިން އީމެއިލް އިން ފޮނުވައިދޭނެއެވެ. 

9- މިމަސައްކަތަށް ބިޑް ސެކިއުރިޓީގެ ގޮތުގައި 5,000/- ރުފިޔާ ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. ބިޑް ސެކިއުރިޓީގެ މުއްދަތަކީ ބިޑް ހުޅުވާ ތާރީހުން ފެށިގެން 30 ދުވަހެވެ.

 

9- އިތުރު މަޢުލޫމާތު ރަސްމީ ގަޑިތަކުގައި ތިރީގައިވާ އެޑްރެހުން ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ.

ގދ.އަތޮޅު މަދަރުސާ

ގައްދޫ ، ދިވެހިރާއްޖެ.

ފޯން:  7983083

އީމެއިލް: [email protected]

 

 

 

09 ފެބުރުވަރީ 2021
ހޯދާ