އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ނ. ކެނދިކުޅުދޫ ކައުންސިލްގެ ބައި-އިލެކްޝަންގެ ރަސްމީ ނަތީޖާ

އިޢުލާން    

ނ. ކެނދިކުޅުދޫ ކައުންސިލުން ހުސްވެފައިވާ ގޮނޑިއަށް މެންބަރަކު އިންތިޚާބު ކުރުމަށް، 2013 މެއި 4 ވީ ހޮނިހިރު ދުވަހު ބޭއްވި، ނ. ކެނދިކުޅުދޫ ކައުންސިލްގެ ބައި-އިލެކްޝަންގެ ރަސްމީ ނަތީޖާ މި ދަންނަވަނީއެވެ.

އިންސައްތަ

ލިބުނުވޯޓު

ހައިސިއްޔަތު

ދާއިމީއެޑްރެސް

ފުރިހަމަނަން

#

65.03

450

އެމް.ޑީއޭ

ކުޅުދޫ، ފަޅޯމާއާގެ، ނ. ކެނދިކުޅުދޫ

އަޙްމަދު ރިޒްލީނު

1

34.97

242

އެމް.ޑީ.ޕީ

މ.ވެރާ، މާލެ

ޢުމަރު މޫސާ

2

 

692

ޞައްޙަ ވޯޓު:

 

15

ބާޠިލު ވޯޓު:

 

707

ޖުމުލަ ވޯޓު:

 

1155

ވޯޓުދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިފައިވާ މީހުންގެ އަދަދު:

ވީމާ، ނ. ކެނދިކުޅުދޫ ކައުންސިލުން ހުސްވެފައިވާ ގޮނޑިއަށް، މޯލްޑިވްސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އެލައެންސްގެ ފަރާތުން ކުރިމަތިލި، ނ. ކެނދިކުޅުދޫ، ކުޅުދޫ، ފަޅޯމާއާގެ، އަޙްމަދު ރިޒްލީނު، އިންތިޚާބު ވެއްޖެކަން، ޢާންމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިޢުލާން ކުރަމެވެ.

                                                                                               27  ޖުމާދަލްއާޚިރާ 1434

07 މޭ 2013
ހޯދާ