ހައްދުންމަތީ ކަލައިދޫ ކައުންސިލުގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ގަބުރުސްތާނާއި އަދި ކުނިކޮށީގައި މަސައްކަތްކުރާނެ މަސައްކަތު މީހަކު ބޭނުންވެއްޖެ.

 

މަޤާމު:

މަސައްކަތު

ބޭނުންވާ އަދަދު:

1           

މުސާރަ:

4100 ރުފިޔާ

ހާޟިރީ އެލަވަންސް:

900 ރުފިޔާ

ފެންވަރު ނުވަތަ ޝަރުޠު:

  1. އަސާސީ ފެންވަރަށް ލިޔަން ކިޔަން އެނގުން
  2. ގިނަވަގުތު މަސައްކަތު އުޅެވޭ ފުރިހަމަ ސިއްހަތެއް ލިބިފައިވާ މީހެއްކަމުގައި ވުން.

ކުރަންޖެހޭ މައިގަނޑު މަސައްކަތް:

1. ކައުންސިލުން ކަނޑައަޅާފައިވާ ގަބުރުސްތާން ސަރަހައްދު ވިނަވިޔަނުދީ ސާފުކުރުން.

2. ކުނީގެ ނިޒާމުގައި ބައިވެރިވެފައިވާ ގޭގެއާއި އިމާރާތްތަކުގެ ކުނި ހަމަޖެހިފައިވާގޮތަށް ނަގަމުން ގެންދިއުން.

3. ކައުންސިލުން ކަނޑައަޅާ މަސައްކަތްތަކަށް އެއްބާރުލުން ދިނުން.

4. ކުނިކޮށީގެ ސްޕަވައިޒަރުގެ އިރުޝާދުގެ ދަށުން ވަޒީފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުން.

 ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް:

  1. މަޤާމަށް އެދޭކަމުގެ ސިޓީ.
  2. އައިޑީ ކާޑު ކޮޕީ

ވަޒީފާއަށް އެންމެ ޤާބިލު ފަރާތެއް ހޮވުމަށް ބެލޭނެކަންތައްތައް:

  1. މަސައްކަތުގެ ދާއިރާއިން ލިބިފައިވާ ތަޖުރިބާއާއި ހުނަރު.
  2. ގިނަވަގުތު މަސައްކަތުގައި އުޅެވޭފަދަ މީހެއް ކަމުގައިވުން.
  3. އިންޓަރވިއުއަށް ލިބޭ މާކްސް.

އިތުރު މަޢުލޫމާތު:

އިތުރު މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް ގުޅާނެ ނަންބަރަކީ، 6800730 އެވެ.

ސުންގަޑި:

މި މަޤާމަށް ޝައުޤުވެރިވާ، ޝަރުޠު ފުރިހަމަވާ ފަރާތްތަކުން 2021 ޖެނުއަރީ 21 ވަނަ ދުވަހުގެ އޮފީސް ބަންދުވުމުގެ ކުރިން، މަތީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތަކެތި މި އިދާރާ ހުށަހެޅުން އެދެމެވެ.

 އިންޓަރވިއު:

މި މަޤާމަށް ޝަރުޠު ހަމަވާ ފަރާތްތަކަށް ބާއްވާ އިންޓަރވިއު އޮންނާނެ ތާރީޚް ސިޓީ ހުށަހަޅާފަރާތްތަކަށް ފަހުން އެގޭނެއެވެ.

13 ޖަނަވަރީ 2021
ހޯދާ