މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަލިފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
މި އިދާރާގެ ވޭސްޓްމެނެޖްމަންޓް ސެންޓަރަށް ތިރީގައި މިދަންނަވާ މަޤާމަށް މުވައްޒަފުން ބޭނުންވެއްޖެއެވެ

އިޢުލާން

 

މި އިދާރާގެ ވޭސްޓްމެނެޖްމަންޓް ސެންޓަރަށް ތިރީގައި މިދަންނަވާ މަޤާމަށް މުވައްޒަފުން ބޭނުންވެއްޖެއެވެ.

 

  • މަޤާމް:                    މަސައްކަތު
  • ބޭނުންވާ ޢަދަދު:              02 (ދޭއް )
  • މުސާރައާއި އެލަވަންސް މަހަކު:     -/6500 (ހަހާސް ފައްސަތޭކަ ރުފިޔާ) 
  • ފެންވަރު ނުވަތަ ސަރުތު:         އަސާސީ ތަޢުލީމުގެ ފެންވަރު ހުރުމާއި އެކު ޢުމުރުން 18 އަހަރާ ، 65 އަހަރާ ދެމެދުގެ މީހަކު ކަމުގައި ވުމާއި، ފުރިހަމަ ޞިއްޙަތެއްގައިހުރި މީހަކު ކަމުގައިވުމާއި ، އަދި ގިނަވަޤުތު ހީވާގި ކަމާއި އެކު މަސައްކަތުގައި އުޅެވޭފަދަ މީހަކު ކަމުގައި ވުން.
  • ކުރަންޖެހޭ މައިގަނޑު މަސައްކަތް:   ކުނި މެނޭޖުކުރުމުގެ މަސައްކަތާއި، ކުނިކޮށީގައި ކުރަންޖެހޭ އެހެނިހެން މަސައްކަތް ކުރުން .

މި މަޤާމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ މުސާރައާއި އެލެވަންސްގެ އިތުރުން، އިތުރުގަޑީގައި މަސައްކަތް ކޮށްފިނަމަ ހަމަޖެހިފައިވާ އުސޫލުން އިތުރުގަޑީގެ ފައިސާލިބޭނެއެވެ.

             ވީމާ ، މިމަޤާމަށް ސައުޤުވެރިވާ ފަރާތް ތަކުން 2021 ޖަނަވަރީ 14 ވަނަދުވަހުގެ 14.00 ގެ ކުރިން ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ސިޓީ ފޮނުއްވުން އެދެމެވެ. ސިޓީއާއެކު އައިޑީކާޑުގެ ފޮޓޯ ކޮޕީ ހުށައަޅަންވާނެއެވެ.

             މިހެންވެ މިކަން ޢާއްމުކޮށް އަންގާ އިޢުލާނުކުރީމެވެ.

             23 ޖުމާދަލްއޫލާ 1442

             07 ޖަނަވަރީ   2021

07 ޖަނަވަރީ 2021
ހޯދާ