މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރީ މަނަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ މަޝްރޫޢުގެ ތެރެއިން ނ.މަނަދޫގައި ޢިމާރާތްކޮށްފައިވާ 25ގޭގެ ތެރެއިން ޙަވާލުނުކޮށް ހުރި 1 ގެއަށްއެދި ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ލިބިފައިވާ ގޮތުގެ ތަފްޞީލް

އިޢުލާނު

(IUL)294-C/294/2020/63 ނަންބަރު:

 

       ނ.މަނަދޫ ކައުންސިލާއި މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގް އެންޑް

އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އާއި ގުޅިގެން ކުރިއަށް ގެންދެވިފައިވާ ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން ނ.މަނަދޫގައި

ޢިމާރާތްކުރެވިފައިވާ 25 ގޭގެ ތެރެއިން ޙަވާލުނުކޮށްހުރި 1ގެއަށް އެދި ފޯމް ހުށަހެޅުއްވުމަށް ހުޅުވާލެވުނު

ފުރުސަތުގައި ، ފޯމް ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ދެވުނު ގޮތުގެ ތަފްޞީލް މިއިޢުލާނާއި އެކު ޢާންމު

ކުރެވިފައިވާ ވާހަކަ ދަންނަވަމެވެ.                

                މިހެންވެ މިކަން އާންމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިޢުލާން ކުރީމެވެ.

23 ނޮވެންބަރު 2020
ހޯދާ