މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން
ދިވެހިރާއްޖެ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސްކޫލްތަޢުލީމުގެ ޤައުމީ މަންހަޖު ތަންފީޛުކުރުމަށް ބޭނުންވާ އުނގެނުމާއި އުނގަންނައި ދިނުމުގެ ވަސީލަތްތައް ކޯއޯތަރޝިޕްގެ ދަށުން ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން

 

2015 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ މަންހަޖު ތަންފީޛުކުރުމަށް ބޭނުންވާ އުނގެނުމާއި އުނގަންނައި ދިނުމުގެ ވަސީލަތްތައް، ނޭޝަނަލް އިންޓިޓިއުޓް އޮފް އެޑިޔުކޭޝަންގެ ކަރިކިއުލަމް ޓީމާއެކު ކޯއޯތަރޝިޕްގެ ދަށުން ލިޔެ، ޝާއިޢުކޮށް ސަޕްލައިކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއެވެ.

ނޭޝަނަލް އިންޓިޓިއުޓް އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން އިން ކަނޑައަޅާ މިންގަނޑުތަކަކަށް ތިރީގައި ދީފައިވާ ވެބްސައިޓްގައިވާ ރިކްއެސްޓް ފޮރ ޕްރޮޕޯސަލްގައިވާގޮތަށް މިމަސައްކަތްކޮށް ދިނުމަށް ހޮވޭ ފަރާތަކުން، މަންހައްޖުގެ ކީސްޓޭޖް 1ން 5 އަށް (ގްރޭޑް 1-12) ބޭނުންވާ ދަރިވަރުންގެ ފޮތްތަކާއި ޓީޗަރުންގެ މެނުއަލްތަކާއި އެހެނިހެން ވަސީލަތްތައް 3 ފިޔަވައްސަކަށް ބަހާލައިގެން ކުރިއަށްއޮތް 3 އަހަރުގެތެރޭގައި ނިންމައިދޭން ޖެހެއެވެ.

އިތުރު މަޢުލޫމާތު އެން.އައި.އީ.ގެ ވެބްސައިޓް www.nie.edu.mv އިން ލިބެން ހުންނާނެއެވެ.

REQUEST FOR PROPOSAL TO DEVELOP TEACHING-LEARNING MATERIALS FOR NATIONAL CURRICULUM

National Institute of Education of the Ministry of Education invites interested eligible organizations to submit their proposals to develop and deliver teaching-learning materials for the school curriculum of Maldives under a co-authorship agreement

For further information please visit NIE Web site: www.nie.edu.mv

 

23 އޭޕްރިލް 2014
ހޯދާ