މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރީ މަނަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ނ.މަނަދޫ " ރަބީޢީމަންޒިލް " އެވެ ކިޔާ ގޯތީގެ ރަޖިސްޓްރީ އާއި ބެހޭ

އިޢުލާން

ނ.މަނަދޫ " ރަބީޢީމަންޒިލް " އެވެ ކިޔާ ގޯތީގެ ރަޖިސްޓްރީ އާއި ބެހޭ

  

                ނ.މަނަދޫ " ރަބީޢީމަންޒިލް " އެވެ، ކިޔާ ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީ ގެއްލިގެން މި އިދާރާއަށް

ހުށަހަޅާފައިވާތީ، މި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީއާއި ބެހޭ އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް ލިބިފައިވާ ފަރާތެއް ވާނަމަ 24 ނޮވެންބަރު 2020 ވާ އަންގާރަ

ދުވަހުގެ 14:00 ގެ ކުރިން މި އިދާރާއަށް އަންގަވައި ދެއްވުން އެދި ދެންނެވީމެވެ.

    މިހެންވެ މިކަން އާންމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިޢުލާން ކުރީމެވެ.     

10 ނޮވެންބަރު 2020
ހޯދާ