މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރީ މަނަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ނ. މަނަދޫ ރަސްމީ ފުޓް ބޯޅަ ދަނޑުގެ އިރުން ފުޓް ބޯޅަ ދަނޑު ބޮޑު ކުރުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ސަރަހައްދުގައި ހުރި ރުއްގަހުގެ ވެރިފަރާތްތައް ހޯދުމާއި ގުޅޭ.

ނ. މަނަދޫ ރަސްމީ ފުޓް ބޯޅަ ދަނޑުގެ އިރުން ފުޓް ބޯޅަ ދަނޑު ބޮޑު ކުރުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ސަރަހައްދުގައި ހުރި ރުއްގަހުގެ ވެރިފަރާތްތައް ހޯދުމާއި ގުޅޭ.

ނ. މަނަދޫ ރަސްމީ ފުޓް ބޯޅަ ދަނޑުގެ އިރުން ފުޓް ބޯޅަ ދަނޑު ބޮޑު ކުރުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ސަރަހައްދުގައި ، ރީންދޫ ކުލައިން ނަންބަރު ޖަހާފައިވާ ރުއްގަސްތަށް

ހުންނާނެއެވެ. އެ ސަރަޙައްދުގައި ނަންބަރު ޖަހާފައިވާ ރުއްގަސްތަކުގެ ވެރިފަރާތްތަކުން ، އެ ރުއްގަސްތަކުގެ ނަންބަރާއި އެކު 23 ނޮވެންބަރު 2020 ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ

ކުރިން މިއިދާރާއަށް ދުރުވެ ނަންނޯޓު ކުރެއްވުން އެދެމެވެ.

                  މިހެންވެ މިކަން ޢާއްމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިޢުލާން ކުރީމެވެ.

09 ނޮވެންބަރު 2020
ހޯދާ