މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރީ މަނަދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު
ދިވެހިރާއްޖެ
ހޮވައިގެން ގެނެވިފައިވާ ފައިސާއާއި ގުޅޭ

މިލަދުންމަޑުލުދެކުނުބުރީ ހޮޅުދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓް

  ނ.ހޮޅުދޫ

   ދިވެހިރާއްޖެ.

 

އިޢުލާން

 

ހޮވައިގެން ގެނެވިފައިވާ ފައިސާއާއި ގުޅޭ.

 

                ޢާއްމުފަރާތަކުން ހޮވައިގެންގެނެވިފައިވާ ފައިސާތަކެއް މިކޯޓްގައި އެބަހުއްޓެވެ. މިފައިސާތަކުގެ ވެރިއަކުވާނަމަ 2020 ނޮވެމްބަރު 22 ވަނަ ދުވަހުގެ  12:30ގެ ކުރިން، ގެއްލިފައިވާ ފައިސާތަކުގެ ސިފަތައް ( ނޫޓްގެ ޢަދަދާއި ފައިސާގެ ޖުމްލަ ) އެނގޭގޮތަށް މިކޯޓަށް ލިޔުމަކުން ހުށައެޅުމަށް ދަންނަވަމެވެ. އަދި ދެންނެވިފައިވާ މުއްދަތުގައި އެއްވެސްފަރާތަކުން މިފައިސާ ހޯދުމަށް ހުށަނާޅައިފިނަމަ މިފައިސާއާއި މެދު ޤަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ޢަމަލުކުރެވޭނެ ވާހަކަ މަޢުލޫމަތަށްޓަކައި ދެންނެވީމެވެ.

                 މިހެންވެ މިކަން ޢާއްމުކޮށް އިޢުލާނުކުރީމެވެ.

 23 ރަބީޢުލްއައްވަލް 1442

 

 

09 ނޮވެންބަރު 2020
ހޯދާ