މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރީ މަނަދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު
ދިވެހިރާއްޖެ
ހޮވައިގެން ގެނެވިފައިވާ ފައިސާއާއި ގުޅޭ

އިޢުލާން

ހޮވައިގެން ގެނެވިފައިވާ ފައިސާއާއި ގުޅޭ.

                  ޢާއްމުފަރާތަކުން ހޮވައިގެންގެނެވިފައިވާ ފައިސާތަކެއް މިކޯޓްގައި އެބަހުއްޓެވެ. މިފައިސާތަކުގެ ވެރިއަކުވާނަމަ 2020 ނޮވެމްބަރު 10 ވަނަ ދުވަހުގެ  12:30ގެ ކުރިން، ގެއްލިފައިވާ ފައިސާތަކުގެ ސިފަތައް ( ނޫޓްގެ ޢަދަދާއި ފައިސާގެ ޖުމްލަ ) އެނގޭގޮތަށް މިކޯޓަށް ލިޔުމަކުން ހުށައެޅުމަށް ދަންނަވަމެވެ. އަދި ދެންނެވިފައިވާ މުއްދަތުގައި އެއްވެސްފަރާތަކުން މިފައިސާ ހޯދުމަށް ހުށަނާޅައިފިނަމަ މިފައިސާއާއި މެދު ޤަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ޢަމަލުކުރެވޭނެ ވާހަކަ މަޢުލޫމަތަށްޓަކައި ދެންނެވީމެވެ.

                  މިހެންވެ މިކަން ޢާއްމުކޮށް އިޢުލާނުކުރީމެވެ.

28 ޞަފަރު   1442

15 އޮކްޓޫބަރު 2020
ހޯދާ