މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން
ދިވެހިރާއްޖެ
އިޢުލާން ބާޠިލުކުރުން

14 އެޕްރީލް 2014 ވަނަ ދުވަހުގެ ގެޒެޓްގައި ޝާއިޢު ކުރެވިފައިވާ ށ. މިލަންދޫ ސްކޫލަށް ޕްރިންސިޕަލެއް ހޯދުމަށް މި މިނިސްޓްރީން ކުރި ނަންބަރު (IUL)22-SA/1/2014/85 ( 14 އެޕްރީލް 2014 ) އިޢުލާނު ބާޠިލުކުރި ވާހަކަ ދެންނެވީމެވެ.

 

 

24 އޭޕްރިލް 2014
ހޯދާ