މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިންގ ކޮމްޕެނީ ޕލކ.
ދިވެހިރާއްޖެ
ސިޓީލާ ނީލަމުގައި ވިއްކާލުމަށް

                      ތިރީގައި މިދަންނަވާ ތަކެތީގެ ނީލަން 2013 މެއި 15 ވަނަ ދުވަހު ސިޓީލާ ނީލަމުގައި ފެށޭނެ ވާހަކަ ދަންނަވަމެވެ.

 

ނަންބަރު

ބާވަތް

ރަޖިސްޓްރީ ނަމްބަރ

ތަކެތި ހުރިތަން

ނީލަން ފެށޭއަގު

އިތުރުކުރެވޭ އަގު މަދުވެގެން

1

ކާރު ( ފޯރޑް ލޭޒަރ)

AB1AS4097

 ޕޮލިސް ވެހިކަލްގަރާޖްގައި

15,000.00

2,000.00

2

ކާރު (ފޯރޑް ލޭޒަރ)      

AB1AS4098

ޕޮލިސް ވެހިކަލްގަރާޖްގައި

15,000.00

2,000.00

3

ކާރު   (ޓޮޔޯޓާ ) 

AB1AS4096

ޕޮލިސް ވެހިކަލްގަރާޖްގައި

15,000.00

2,000.00

4

ކާރު  (ފޯރޑް ލޭޒަރ)  

AB1AS4103

ޕޮލިސް ވެހިކަލްގަރާޖްގައި

15,000.00

2,000.00

5

ކާރު ( ޑައިހަޓްސޫ)  

AB1AS5521

ޕޮލިސް ވެހިކަލްގަރާޖްގައިި

15,000.00

2,000.00

6

ކާރު  (ޑައިހަޓްސޫ )   

AB1AS5524

ޕޮލިސް ވެހިކަލްގަރާޖްގައިި

15,000.00

2,000.00

7

ކާރު   (ޑައިހަޓްސޫ)

AB1AS556

ޕޮލިސް ވެހިކަލްގަރާޖްގައި

15,000.00

2,000.00

8

ޖީޕް  (ޑައިހަޓްސޫ)

AB1AS4924

ޕޮލިސް ވެހިކަލްގަރާޖްގައި

15,000.00

2,000.00

9

ޖީޕް  (ޑައިހަޓްސޫ)

AB1AS4813

ޕޮލިސް ވެހިކަލްގަރާޖްގައި

15,000.00

2,000.00

10

ޖީޕް  (ޑައިހަޓްސޫ)

AB1AS4925

ޕޮލިސް ވެހިކަލްގަރާޖްގައި

15,000.00

2,000.00

      

               

 

 

 

 

 

             ވީމާ ، މި ތަކެތީގެ ނީލަމަށް ޝައުޤުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން މި ތަކެއްޗަށް އަގުހުށަހަޅުއްވައި ސިޓީ ފޮނުއްވާނީ އެމް.ޓީ.ސީ.ސީ ލޮޖިސްޓިކަލް އޮޕަރޭޝަން ޑިޕާރޓްމަންޓް/ ރެންޓަލްސް ޔުނިޓަށެވެ. ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ އެންމެ މަތީ އަގު މެންދުރު 12:00 ގެ ފަހުން މިޔުނިޓްގެ ނޯޓިސްބޯޑުގައި ހުންނާނެއެވެ. ރަސްމީ ބަންދު ދުވަސްތައް ފިޔަވައި ޖެހިޖެހިގެން ދެދުވަހު އެއްއަގެއްގައި އޮވެއްޖެނަމަ އެއަގު ހުށަހެޅި ފަރާތަކަށް ނީލަން ނިމޭނެއެވެ. އިތުރު މަޢުލޫމާތު ހޯއްދެއްވުމަށް 3001484 / 3001476 ނަންބަރ ފޯނަށް ގުޅުއްވައިގެން ސާފުކުރެއްވުން އެދެމެވެ.

 

 

                                26 ޖުމާދަލްއާޚިރާ 1434

06 މޭ 2013
ހޯދާ