މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ
ދިވެހިރާއްޖެ
ޢިއުލާނެއް ބާޠިލުކުރުން

ޢިއުލާނު

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަނުގެ ބޭނުމަށް ހއ. އަތޮޅު މަދަރުސާ (ހޯރަފުށި)ގެ ހޯލް އިމާރާތްކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ކުރެވުނު މިމިނިސްޓްރީގެ ނަންބަރު (IUL)13-K/13/2014/89 20 މާރިޗު 2014 ގެ އިޢުލާނާގުޅޭ ބީލަމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދާތީ މިމިނިސްޓްރީގެ ނަންބަރު (IUL)13-K/13/2014/130 ގެ ޢިއުލާނު (17 އެޕްރީލް 2014) ބާޠިލުކޮށްފީމެވެ.

ވީމާ، މިކަން އާންމުކޮށް އަންގައި އިޢުލާނު ކުރީމެވެ.

21 އޭޕްރިލް 2014
ހޯދާ