މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރީ މަނަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ނ.މަނަދޫ " ނިވައިދަށުގެ " އެވެ ކިޔާ ގޯތީގެ ރަޖިސްޓްރީ އާއި ބެހޭ

                               

                                  ނަމްބަރ: IUL)294-C/294/2020/53)

އިޢުލާން

ނ.މަނަދޫ " ނިވައިދަށުގެ " އެވެ ކިޔާ ގޯތީގެ ރަޖިސްޓްރީ އާއި ބެހޭ

             ނ.މަނަދޫ " ނިވައިދަށުގެ " އެވެ، ކިޔާ ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީ ގެއްލިގެން މި އިދާރާއަށް ހުށަހަޅާފައިވާތީ،

މި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީއާއި ބެހޭ އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް ލިބިފައިވާ ފަރާތެއް ވާނަމަ 04 އޮކްޓޫބަރު 2020 ވާ އާދީއްތަ ދުވަހުގެ 14:00

ގެ ކުރިން މި އިދާރާއަށް އަންގަވައި ދެއްވުން އެދި ދެންނެވީމެވެ.

             މިހެންވެ މިކަން އާންމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިޢުލާން ކުރީމެވެ.     

                  22 ސެޕްޓެމްބަރ 2020      

 

22 ސެޕްޓެންބަރު 2020
ހޯދާ