ރަސްމާދޫ ސްކޫލް
ދިވެހިރާއްޖެ
ޕްރިންސިޕަލް ހުންނެވުމަށް ގެއެއް ކުއްޔަށް ހިފުން

އިޢުލާން

 

   ބީލަން ހުށަހެޅުމުގެ ދަޢުވަތު

 

  • މި ސްކޫލްގެ ޕްރިންސިޕަލް ހުންނެވުމަށް ބޭނުންވާ ގެ ކުއްޔަށް ދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ބީލަން ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލަމެވެ.
  • މިބީލަންތަކުގައި ބައިވެރިވާން އެދޭ ފަރާތްތަކުން، 14 ސެޕްޓެމްބަރ  2020 އިން 17 ސެޕްޓެމްބަރ 2020 އަށް ބަންދުނޫން ކޮންމެ ދުވަހަކު ހެނދުނު 08:00 އިން މެންދުރު 11:00 އަށް ނަންނޯޓް ކުރެއްވުން އެދެމެވެ.

 

  • މިމަސައްކަތާއި ބެހޭގޮތުން އެއްވެސް ސުވާލެއްވާނަމަ 20 ސެޕްޓެމްބަރ 2020 އާދިއްތަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު 11:00 ގެ ކުރިން ތިރީގައިވާ އެޑްރެހަށް ލިޔުމުން ފޮނުއްވުންއެދެމެވެ.

 

  • މިމަސައްކަތާއި ބެހޭގޮތުން ބާއްވާ މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ބައްދަލުވުން އޮންނާނީ 21 ސެޕްޓެމްބަރ 2020 ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ 11:45 ގައި ރަސްމާދޫ ސްކޫލްގެ ގްރޭޑް 8 ގެ ކުލާހުގައެވެ.

 

  • ބިޑް ހުޅުވުން އޮންނާނީ 27 ސެޕްޓެމްބަރ 2020 ވާ އާދިއްތަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު 11:45 ގައި ރަސްމާދޫ ސްކޫލްގެ ގްރޭޑް 8 ގެ ކުލާހުގައެވެ.

 

 

 

  • ނަންނޯޓް ކުރުމާއި، އިތުރު މަޢުލޫމާތު ތިރީގައިވާ އެޑްރެހުން ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ.
  • ·        ރަސްމާދޫ ސްކޫލް، ރ.ރަސްމާދޫ
  • ފޯން:  6580330
  • އީ-މެއިލް: [email protected]

 

 

13 ސެޕްޓެމްބަރ 2020

                                                           

 

13 ސެޕްޓެންބަރު 2020
ހޯދާ