ގދ.އަތޮޅު މަދަރުސާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ގދ.އަތޮޅު މަދަރުސާގެ ސެކިޔުރިޓީ ބަލަހައްޓައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް

އިޢުލާން

 

ބީލަން ހުށަހެޅުމުގެ ދަޢުވަތު

 

މަދަރުސާގެ ސެކިޔުރިޓީ ބަލަހައްޓައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން.

1. މި މަދަރުސާގެ ސެކިޔުރިޓީ ބަލަހައްޓައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ކުރެވުނު މި މަދަރުސާގެ ނަންބަރު: -30/2020/10(IUL)GS-30/GS (IUL)GS (10-03-2020) އިޢުލާނާއިގުޅިގެން ، ލިބުނު ބީލަންތަކުގެ އަގު މާބޮޑުކަމަށް ފެންނާތީ އެ އިޢުލާން ބާޠިލުކޮށް ،މި މަދަރުސާގެ ސެކިއުރިޓީ ބެލެހެއްޓުމުގެ ބީލަމުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުޞަތު އަލުން ހުޅުވާލަމެވެ.

މިމަސައްކަތަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތްތަކުގައި ހުންނަންޖެހޭ ޝަރުތުތައް ބީލަންފޮތުއި ބަޔާންކުރެވިފައިވާނެއެވެ. ބީލަމުގައި ރަޖިސްޓަރީވާ ފަރާތްތަކަށް ބީލަންފޮތް އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށް ފޮނުވޭނެއެވެ.

2. މިބީލަންތަކުގައި ރަޖިސްޓްރީ ވުމަށް އެދޭ ފަރާތްތަކުން،ތިރީގައިވާ މަޢުލޫމާތުތައް ބޭނުންވާނެއެވެ.

2.1- މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރާ ފަރާތުގެ ނަން:

22- ރަޖިސްޓްރީ ނަންބަރ:

2.3- އީމެއިލް އެޑްރެސް:

2.4- ގުޅޭނެ މޯބައިލް ނަންބަރު:

3. މިޕްރޮޖެކްޓާގުޅޭ ބީލަން ފޮތް  މި މަދަރުސާގެ އިދާރާއިން ލިބެން ހުންނާނެއެވެ.

4. އިތުރު މަޢުލޫމާތު ރަސްމީ ގަޑިތަކުގައި ތިރީގައިވާ އެޑްރެހުން ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ.

ގދ.އަތޮޅު މަދަރުސާ / ގައްދޫ ، ދިވެހިރާއްޖެ.  ފޯން:  7983083

ބީލަމާއި ގުޅޭ ރިފަރަންސްތައް

 

ރިފަރަންސް ނަންބަރު

މަސައްކަތުގެ ނަން:  ގދ. އަތޮޅު މަދަރުސާގެ ސެކިއުރިޓީ ބެލެހެއްޓުން

އިޢުލާން ނަންބަރު: (IUL)GS-30/GS-30/2020/11

އިޢުލާން ކުރި ތާރީޚް: 19 އޯގަސްޓް 2020

 

1.1

 ބީލަން ހުށަހެޅުމަށް ރަޖިސްޓްރީކުރުން: 23 އޯގަސްޓް 2020 އިން 02 ސެޕްޓެމްބަރ 2020 އަށް. ބަންދުނޫން ކޮންމެ ދުވަހަކު 9:00 އިން 13:00އަށް 

އެޑްރެސް: ގދ.އަތޮޅުމަދަރުސާ

 

 

8.1

ޕްރީ ބިޑް މީޓިންގ އޮންނާނެ ތަނާއި ތާރީޚް:

ތަން: ގދ.އަތޮޅުމަދަރުސާ

ތާރީޚް: 06 ސެޕްޓެމްބަރ 2020

ދުވަސް: އާދީއްތަ

ގަޑި: 10:00

 

9.1

މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް ލިޔުންތައް ފޮނުވަންވީ އެޑްރެސް:

ނަން: ފާތުމަތު ނާހިދާ

މަޤާމް: ޕްރިންސިޕަލް

އޮފީސް: ގދ.އަތޮޅު މަދަރުސާ

ގުޅޭނެ ނަންބަރު: 7983083

އީމެއިލް އެޑްރެސް: [email protected]

 

9.2

އަގު ހުށަހަޅަންވީ ގޮތް: ދިވެހި ރުފިޔާ އިން (ޖީއެސްޓީ ހިމަނައިގެން)

 

13.1

ބީލަން ހުށަހަޅަންވީ ސުންގަޑި:

ތަން: ގދ.އަތޮޅު މަދަރުސާ ގެ އޮފީސް

ތާރީޚް:15 ސެޕްޓެމްބަރ 2020

ދުވަސް: އަންގާރަ

ގަޑި: 13:20

 

18.1

ބީލަން ހުޅުވުން:

ތަން: ގދ.އަތޮޅު މަދަރުސާ ގެ އޮފީސް

ތާރީޚް:15 ސެޕްޓެމްބަރ 2020

ދުވަސް: އަންގާރަ

ގަޑި: 13:30

 

20.1

ބީލަންތައް ވަޒަންކުރާނެ މިންގަނޑު ބީލަންފޮތުގެ ޖަދުވަލު 6 ގައި އެވަނީއެވެ.

 

24.1

ބިޑް ސެކިއުރިޓީގެ ގޮތުގައި ހުށަހަޅަންޖެހޭ އަދަދު: ( ހުށަހަޅާކަށް ނުޖެހޭ)

 

28.1

ޕާރފޯމަންސް ސެކިޔުރިޓީ ހުށަހަޅަންޖެހޭ އަދަދު: ހުށަހަޅާ އަގުގެ ( ހުށަހަޅާކަށް ނުޖެހޭ)

 

30.1

 

19 އޮގަސްޓް 2020
ހޯދާ